2 Chronicles 9:25
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
1961 [e]way-hîוַיְהִ֨יAnd hadVerb
8010 [e]liš-lō-mōhלִשְׁלֹמֹ֜הSolomonNoun
702 [e]’ar-ba-‘aṯאַרְבַּעַת֩fourNoun
505 [e]’ă-lā-p̄îmאֲלָפִ֨יםthousandNoun
723 [e]’ur-yō-wṯאֻֽרְי֤וֹתstallsNoun
5483 [e]sū-sîmסוּסִים֙for horsesNoun
4818 [e]ū-mar-kā-ḇō-wṯ,וּמַרְכָּב֔וֹתand chariotsNoun
8147 [e]ū-šə-nêm-וּשְׁנֵים־and twoNoun
6240 [e]‘ā-śārעָשָׂ֥רand tenNoun
505 [e]’e-lep̄אֶ֖לֶףthousandNoun
6571 [e]pā-rā-šîm;פָּרָשִׁ֑יםhorsemenNoun
3240 [e]way-yan-nî-ḥêmוַיַּנִּיחֵם֙and whom he bestowedVerb
5892 [e]bə-‘ā-rêבְּעָרֵ֣יcitiesNoun
7393 [e]hā-re-ḵeḇ,הָרֶ֔כֶבin the chariotNoun
5973 [e]wə-‘im-וְעִם־and withPrep
4428 [e]ham-me-leḵהַמֶּ֖לֶךְthe kingNoun
3389 [e]bî-rū-šā-lim.בִּירוּשָׁלִָֽם׃in JerusalemNoun
Hebrew Texts
דברי הימים ב 9:25 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וַיְהִ֨י לִשְׁלֹמֹ֜ה אַרְבַּעַת֩ אֲלָפִ֨ים אֻֽרְיֹ֤ות סוּסִים֙ וּמַרְכָּבֹ֔ות וּשְׁנֵים־עָשָׂ֥ר אֶ֖לֶף פָּרָשִׁ֑ים וַיַּנִּיחֵם֙ בְּעָרֵ֣י הָרֶ֔כֶב וְעִם־הַמֶּ֖לֶךְ בִּירוּשָׁלִָֽם׃

דברי הימים ב 9:25 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ויהי לשלמה ארבעת אלפים אריות סוסים ומרכבות ושנים־עשר אלף פרשים ויניחם בערי הרכב ועם־המלך בירושלם׃

Links
2 Chronicles 9:252 Chronicles 9:25 Text Analysis2 Chronicles 9:25 Interlinear2 Chronicles 9:25 Multilingual2 Chronicles 9:25 TSK2 Chronicles 9:25 Cross References2 Chronicles 9:25 Bible Hub2 Chronicles 9:25 Biblia Paralela2 Chronicles 9:25 Chinese Bible2 Chronicles 9:25 French Bible2 Chronicles 9:25 German Bible

Bible Hub
2 Chronicles 9:24
Top of Page
Top of Page