2 Kings 10:1
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
256 [e]ū-lə-’aḥ-’āḇוּלְאַחְאָ֛בand AhabNoun
7657 [e]šiḇ-‘îmשִׁבְעִ֥יםhad seventyNoun
1121 [e]bā-nîmבָּנִ֖יםsonsNoun
8111 [e]bə-šō-mə-rō-wn;בְּשֹׁמְר֑וֹןin SamariaNoun
3789 [e]way-yiḵ-tōḇוַיִּכְתֹּב֩And wroteVerb
3058 [e]yê-hūיֵה֨וּאJehuNoun
5612 [e]sə-p̄ā-rîmסְפָרִ֜יםlettersNoun
7971 [e]way-yiš-laḥוַיִּשְׁלַ֣חand sentVerb
8111 [e]šō-mə-rō-wn,שֹׁמְר֗וֹןto SamariaNoun
413 [e]’el-אֶל־untoPrep
8269 [e]śā-rêשָׂרֵ֤יthe rulersNoun
3157 [e]yiz-rə-‘elיִזְרְעֶאל֙of JezreelNoun
2205 [e]haz-zə-qê-nîm,הַזְּקֵנִ֔יםto the eldersAdj
413 [e]wə-’el-וְאֶל־and untoPrep
539 [e]hā-’ō-mə-nîmהָאֹמְנִ֥יםthose who brought upVerb
256 [e]’aḥ-’āḇאַחְאָ֖בof AhabNoun
559 [e]lê-mōr.לֵאמֹֽר׃[children] sayingVerb
Hebrew Texts
מלכים ב 10:1 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וּלְאַחְאָ֛ב שִׁבְעִ֥ים בָּנִ֖ים בְּשֹׁמְרֹ֑ון וַיִּכְתֹּב֩ יֵה֨וּא סְפָרִ֜ים וַיִּשְׁלַ֣ח שֹׁמְרֹ֗ון אֶל־שָׂרֵ֤י יִזְרְעֶאל֙ הַזְּקֵנִ֔ים וְאֶל־הָאֹמְנִ֥ים אַחְאָ֖ב לֵאמֹֽר׃

מלכים ב 10:1 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ולאחאב שבעים בנים בשמרון ויכתב יהוא ספרים וישלח שמרון אל־שרי יזרעאל הזקנים ואל־האמנים אחאב לאמר׃

Links
2 Kings 10:12 Kings 10:1 Text Analysis2 Kings 10:1 Interlinear2 Kings 10:1 Multilingual2 Kings 10:1 TSK2 Kings 10:1 Cross References2 Kings 10:1 Bible Hub2 Kings 10:1 Biblia Paralela2 Kings 10:1 Chinese Bible2 Kings 10:1 French Bible2 Kings 10:1 German Bible

Bible Hub
2 Kings 9:37
Top of Page
Top of Page