2 Kings 10:14
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
559 [e]way-yō-merוַיֹּ֙אמֶר֙And he saidVerb
8610 [e]tip̄-śūmתִּפְשׂ֣וּםTake themVerb
2416 [e]ḥay-yîm,חַיִּ֔יםaliveAdj
8610 [e]way-yiṯ-pə-śūmוַֽיִּתְפְּשׂ֖וּםAnd they took themVerb
2416 [e]ḥay-yîm;חַיִּ֑יםaliveAdj
7819 [e]way-yiš-ḥā-ṭūmוַֽיִּשְׁחָט֞וּםand slew themVerb
413 [e]’el-אֶל־atPrep
953 [e]bō-wrבּ֣וֹרthe pitNoun
  bêṯ-בֵּֽית־inPrep
1044 [e]‘ê-qeḏ,עֵ֗קֶדof the shearing houseNoun
705 [e]’ar-bā-‘îmאַרְבָּעִ֤יםfortyNoun
8147 [e]ū-šə-na-yimוּשְׁנַ֙יִם֙[even] twoNoun
376 [e]’îš,אִ֔ישׁmenNoun
3808 [e]wə-lō-וְלֹֽא־neitherAdv
7604 [e]hiš-’îrהִשְׁאִ֥ירleftVerb
376 [e]’îšאִ֖ישׁhe anyNoun
1992 [e]mê-hem.מֵהֶֽם׃likePro
  sס -  
Hebrew Texts
מלכים ב 10:14 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וַיֹּ֙אמֶר֙ תִּפְשׂ֣וּם חַיִּ֔ים וַֽיִּתְפְּשׂ֖וּם חַיִּ֑ים וַֽיִּשְׁחָט֞וּם אֶל־בֹּ֣ור בֵּֽית־עֵ֗קֶד אַרְבָּעִ֤ים וּשְׁנַ֙יִם֙ אִ֔ישׁ וְלֹֽא־הִשְׁאִ֥יר אִ֖ישׁ מֵהֶֽם׃ ס

מלכים ב 10:14 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ויאמר תפשום חיים ויתפשום חיים וישחטום אל־בור בית־עקד ארבעים ושנים איש ולא־השאיר איש מהם׃ ס

Links
2 Kings 10:142 Kings 10:14 Text Analysis2 Kings 10:14 Interlinear2 Kings 10:14 Multilingual2 Kings 10:14 TSK2 Kings 10:14 Cross References2 Kings 10:14 Bible Hub2 Kings 10:14 Biblia Paralela2 Kings 10:14 Chinese Bible2 Kings 10:14 French Bible2 Kings 10:14 German Bible

Bible Hub
2 Kings 10:13
Top of Page
Top of Page