2 Kings 10:18
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
6908 [e]way-yiq-bōṣוַיִּקְבֹּ֤ץAnd gatheredVerb
3058 [e]yê-hūיֵהוּא֙JehuNoun
853 [e]’eṯ-אֶת־ - Acc
3605 [e]kāl-כָּל־allNoun
5971 [e]hā-‘ām,הָעָ֔םthe peopleNoun
559 [e]way-yō-merוַיֹּ֣אמֶרand saidVerb
413 [e]’ă-lê-hem,אֲלֵהֶ֔םunto themPrep
256 [e]’aḥ-’āḇאַחְאָ֕בAhabNoun
5647 [e]‘ā-ḇaḏעָבַ֥דservedVerb
853 [e]’eṯ-אֶת־ - Acc
1168 [e]hab-ba-‘alהַבַּ֖עַלBaalNoun
4592 [e]mə-‘āṭ;מְעָ֑טa littleSubst
3058 [e]yê-hūיֵה֖וּא[but] JehuNoun
5647 [e]ya-‘aḇ-ḏen-nūיַעַבְדֶ֥נּוּshall serve himVerb
7235 [e]har-bêh.הַרְבֵּֽה׃muchVerb
Hebrew Texts
מלכים ב 10:18 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וַיִּקְבֹּ֤ץ יֵהוּא֙ אֶת־כָּל־הָעָ֔ם וַיֹּ֣אמֶר אֲלֵהֶ֔ם אַחְאָ֕ב עָבַ֥ד אֶת־הַבַּ֖עַל מְעָ֑ט יֵה֖וּא יַעַבְדֶ֥נּוּ הַרְבֵּֽה׃

מלכים ב 10:18 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ויקבץ יהוא את־כל־העם ויאמר אלהם אחאב עבד את־הבעל מעט יהוא יעבדנו הרבה׃

Links
2 Kings 10:182 Kings 10:18 Text Analysis2 Kings 10:18 Interlinear2 Kings 10:18 Multilingual2 Kings 10:18 TSK2 Kings 10:18 Cross References2 Kings 10:18 Bible Hub2 Kings 10:18 Biblia Paralela2 Kings 10:18 Chinese Bible2 Kings 10:18 French Bible2 Kings 10:18 German Bible

Bible Hub
2 Kings 10:17
Top of Page
Top of Page