2 Kings 10:3
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
7200 [e]ū-rə-’î-ṯemוּרְאִיתֶ֞םand Look even outVerb
2896 [e]haṭ-ṭō-wḇהַטּ֤וֹבthe bestAdj
3477 [e]wə-hay-yā-šārוְהַיָּשָׁר֙and meetAdj
1121 [e]mib-bə-nêמִבְּנֵ֣יsonsNoun
113 [e]’ă-ḏō-nê-ḵem,אֲדֹנֵיכֶ֔םof your masterNoun
7760 [e]wə-śam-temוְשַׂמְתֶּ֖םand setVerb
5921 [e]‘al-עַל־onPrep
3678 [e]kis-sêכִּסֵּ֣אthroneNoun
1 [e]’ā-ḇîw;אָבִ֑יוof [him] on his fatherNoun
3898 [e]wə-hil-lā-ḥă-mūוְהִֽלָּחֲמ֖וּand fightVerb
5921 [e]‘al-עַל־forPrep
1004 [e]bêṯבֵּ֥יתhouseNoun
113 [e]’ă-ḏō-nê-ḵem.אֲדֹנֵיכֶֽם׃of for your masterNoun
Hebrew Texts
מלכים ב 10:3 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וּרְאִיתֶ֞ם הַטֹּ֤וב וְהַיָּשָׁר֙ מִבְּנֵ֣י אֲדֹנֵיכֶ֔ם וְשַׂמְתֶּ֖ם עַל־כִּסֵּ֣א אָבִ֑יו וְהִֽלָּחֲמ֖וּ עַל־בֵּ֥ית אֲדֹנֵיכֶֽם׃

מלכים ב 10:3 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
וראיתם הטוב והישר מבני אדניכם ושמתם על־כסא אביו והלחמו על־בית אדניכם׃

Links
2 Kings 10:32 Kings 10:3 Text Analysis2 Kings 10:3 Interlinear2 Kings 10:3 Multilingual2 Kings 10:3 TSK2 Kings 10:3 Cross References2 Kings 10:3 Bible Hub2 Kings 10:3 Biblia Paralela2 Kings 10:3 Chinese Bible2 Kings 10:3 French Bible2 Kings 10:3 German Bible

Bible Hub
2 Kings 10:2
Top of Page
Top of Page