2 Kings 10:6
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
3789 [e]way-yiḵ-tōḇוַיִּכְתֹּ֣בThen he wroteVerb
413 [e]’ă-lê-hemאֲלֵיהֶם֩untoPrep
5612 [e]sê-p̄erסֵ֨פֶר ׀a letterNoun
8145 [e]šê-nîṯשֵׁנִ֜יתthe second time themNoun
559 [e]lê-mōr,לֵאמֹ֗רsayingVerb
518 [e]’im-אִם־IfConj
  לִ֨יtoPrep
859 [e]’at-temאַתֶּ֜םyouPro
6963 [e]ū-lə-qō-lîוּלְקֹלִ֣י ׀and to my voiceNoun
859 [e]’at-temאַתֶּ֣םand youPro
8085 [e]šō-mə-‘îm,שֹׁמְעִ֗ים[if] will ListenVerb
3947 [e]qə-ḥūקְחוּ֙take youVerb
853 [e]’eṯ-אֶת־ - Acc
7218 [e]rā-šêרָאשֵׁי֙the headsNoun
376 [e]’an-šêאַנְשֵׁ֣יof the menNoun
1121 [e]ḇə-nê-בְנֵֽי־sonsNoun
113 [e]’ă-ḏō-nê-ḵem,אֲדֹנֵיכֶ֔םof your masterNoun
935 [e]ū-ḇō-’ūוּבֹ֧אוּand comeVerb
413 [e]’ê-layאֵלַ֛יuntoPrep
6256 [e]kā-‘êṯכָּעֵ֥תthis timeNoun
4279 [e]mā-ḥārמָחָ֖רby tomorrow meNoun
3157 [e]yiz-rə-‘e-lāh;יִזְרְעֶ֑אלָהto JezreelNoun
1121 [e]ū-ḇə-nêוּבְנֵ֤יand sonsNoun
4428 [e]ham-me-leḵהַמֶּ֙לֶךְ֙of Now the kingNoun
7657 [e]šiḇ-‘îmשִׁבְעִ֣ים[being] seventyNoun
376 [e]’îš,אִ֔ישׁpersonsNoun
854 [e]’eṯ-אֶת־with [were]Prep
1419 [e]gə-ḏō-lêגְּדֹלֵ֥יthe great menAdj
5892 [e]hā-‘îrהָעִ֖ירof the cityNoun
1431 [e]mə-ḡad-də-lîmמְגַדְּלִ֥יםthat brought them upVerb
853 [e]’ō-w-ṯām.אוֹתָֽם׃ - Acc
Hebrew Texts
מלכים ב 10:6 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וַיִּכְתֹּ֣ב אֲלֵיהֶם֩ סֵ֨פֶר ׀ שֵׁנִ֜ית לֵאמֹ֗ר אִם־לִ֨י אַתֶּ֜ם וּלְקֹלִ֣י ׀ אַתֶּ֣ם שֹׁמְעִ֗ים קְחוּ֙ אֶת־רָאשֵׁי֙ אַנְשֵׁ֣י בְנֵֽי־אֲדֹנֵיכֶ֔ם וּבֹ֧אוּ אֵלַ֛י כָּעֵ֥ת מָחָ֖ר יִזְרְעֶ֑אלָה וּבְנֵ֤י הַמֶּ֙לֶךְ֙ שִׁבְעִ֣ים אִ֔ישׁ אֶת־גְּדֹלֵ֥י הָעִ֖יר מְגַדְּלִ֥ים אֹותָֽם׃

מלכים ב 10:6 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ויכתב אליהם ספר ׀ שנית לאמר אם־לי אתם ולקלי ׀ אתם שמעים קחו את־ראשי אנשי בני־אדניכם ובאו אלי כעת מחר יזרעאלה ובני המלך שבעים איש את־גדלי העיר מגדלים אותם׃

Links
2 Kings 10:62 Kings 10:6 Text Analysis2 Kings 10:6 Interlinear2 Kings 10:6 Multilingual2 Kings 10:6 TSK2 Kings 10:6 Cross References2 Kings 10:6 Bible Hub2 Kings 10:6 Biblia Paralela2 Kings 10:6 Chinese Bible2 Kings 10:6 French Bible2 Kings 10:6 German Bible

Bible Hub
2 Kings 10:5
Top of Page
Top of Page