2 Kings 11:9
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
6213 [e]way-ya-‘ă-śūוַֽיַּעֲשׂ֞וּAnd didVerb
8269 [e]śā-rêשָׂרֵ֣יthe captainsNoun
  [ham-mê-yō-wṯ[הַמֵּאיֹות -  
  ḵ]כ] -  
3967 [e](ham-mê-’ō-wṯ,(הַמֵּאֹ֗ותover the hundredsNoun
  q)ק) -  
3605 [e]kə-ḵōlכְּכֹ֣לaccording to allNoun
834 [e]’ă-šer-אֲשֶׁר־thatPrt
6680 [e]ṣiw-wāhצִוָּה֮commandedVerb
3077 [e]yə-hō-w-yā-ḏā‘יְהוֹיָדָ֣ע[things] JehoiadaNoun
3548 [e]hak-kō-hênהַכֹּהֵן֒the priestNoun
3947 [e]way-yiq-ḥūוַיִּקְחוּ֙and they tookVerb
376 [e]’îšאִ֣ישׁevery manNoun
853 [e]’eṯ-אֶת־ - Acc
376 [e]’ă-nā-šāw,אֲנָשָׁ֔יוhis menNoun
935 [e]bā-’êבָּאֵ֣יthat were to come inVerb
7676 [e]haš-šab-bāṯ,הַשַּׁבָּ֔תon the SabbathNoun
5973 [e]‘imעִ֖םwithPrep
3318 [e]yō-ṣə-’êיֹצְאֵ֣יthose who should go outVerb
7676 [e]haš-šab-bāṯ;הַשַּׁבָּ֑תon the SabbathNoun
935 [e]way-yā-ḇō-’ūוַיָּבֹ֖אוּand cameVerb
413 [e]’el-אֶל־untoPrep
3077 [e]yə-hō-w-yā-ḏā‘יְהוֹיָדָ֥עJehoiadaNoun
3548 [e]hak-kō-hên.הַכֹּהֵֽן׃the priestNoun
Hebrew Texts
מלכים ב 11:9 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וַֽיַּעֲשׂ֞וּ שָׂרֵ֣י [הַמֵּאיֹות כ] (הַמֵּאֹ֗ות ק) כְּכֹ֣ל אֲשֶׁר־צִוָּה֮ יְהֹויָדָ֣ע הַכֹּהֵן֒ וַיִּקְחוּ֙ אִ֣ישׁ אֶת־אֲנָשָׁ֔יו בָּאֵ֣י הַשַּׁבָּ֔ת עִ֖ם יֹצְאֵ֣י הַשַּׁבָּ֑ת וַיָּבֹ֖אוּ אֶל־יְהֹויָדָ֥ע הַכֹּהֵֽן׃

מלכים ב 11:9 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ויעשו שרי [המאיות כ] (המאות ק) ככל אשר־צוה יהוידע הכהן ויקחו איש את־אנשיו באי השבת עם יצאי השבת ויבאו אל־יהוידע הכהן׃

Links
2 Kings 11:92 Kings 11:9 Text Analysis2 Kings 11:9 Interlinear2 Kings 11:9 Multilingual2 Kings 11:9 TSK2 Kings 11:9 Cross References2 Kings 11:9 Bible Hub2 Kings 11:9 Biblia Paralela2 Kings 11:9 Chinese Bible2 Kings 11:9 French Bible2 Kings 11:9 German Bible

Bible Hub
2 Kings 11:8
Top of Page
Top of Page