2 Kings 12:11
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
5414 [e]wə-nā-ṯə-nūוְנָתְנוּ֙And they gaveVerb
853 [e]’eṯ-אֶת־ - Acc
3701 [e]hak-ke-sep̄הַכֶּ֣סֶףthe moneyNoun
8505 [e]ham-ṯuk-kān,הַֽמְתֻכָּ֔ןbeing toldVerb
5921 [e]‘al-עַל־intoPrep
  [yaḏ[יַד -  
  ḵ]כ] -  
3027 [e](yə-ḏê(יְדֵי֙the handsNoun
  q)ק) -  
6213 [e]‘ō-śêעֹשֵׂ֣יof those who didVerb
4399 [e]ham-mə-lā-ḵāh,הַמְּלָאכָ֔הthe workNoun
  [hap-pə-qu-ḏîm[הַפְּקֻדִים -  
  ḵ]כ] -  
6485 [e](ham-mup̄-qā-ḏîm(הַמֻּפְקָדִ֖יםthat had the oversightVerb
  q)ק) -  
1004 [e]bêṯבֵּ֣יתof the houseNoun
3068 [e]Yah-weh;יְהוָ֑הof the LORDNoun
3318 [e]way-yō-w-ṣî-’u-hūוַיּוֹצִיאֻ֜הוּand they laid it outVerb
2796 [e]lə-ḥā-rā-šêלְחָרָשֵׁ֤יto the carpentersNoun
6086 [e]hā-‘êṣהָעֵץ֙.. .. ..Noun
1129 [e]wə-lab-bō-nîm,וְלַבֹּנִ֔יםthat buildersVerb
6213 [e]hā-‘ō-śîmהָעֹשִׂ֖יםworkedVerb
1004 [e]bêṯבֵּ֥יתon the houseNoun
3068 [e]Yah-weh.יְהוָֽה׃of the LORDNoun
Hebrew Texts
מלכים ב 12:11 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וְנָתְנוּ֙ אֶת־הַכֶּ֣סֶף הַֽמְתֻכָּ֔ן עַל־ [יַד כ] (יְדֵי֙ ק) עֹשֵׂ֣י הַמְּלָאכָ֔ה [הַפְּקֻדִים כ] (הַמֻּפְקָדִ֖ים ק) בֵּ֣ית יְהוָ֑ה וַיֹּוצִיאֻ֜הוּ לְחָרָשֵׁ֤י הָעֵץ֙ וְלַבֹּנִ֔ים הָעֹשִׂ֖ים בֵּ֥ית יְהוָֽה׃

מלכים ב 12:11 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ונתנו את־הכסף המתכן על־ [יד כ] (ידי ק) עשי המלאכה [הפקדים כ] (המפקדים ק) בית יהוה ויוציאהו לחרשי העץ ולבנים העשים בית יהוה׃

Links
2 Kings 12:112 Kings 12:11 Text Analysis2 Kings 12:11 Interlinear2 Kings 12:11 Multilingual2 Kings 12:11 TSK2 Kings 12:11 Cross References2 Kings 12:11 Bible Hub2 Kings 12:11 Biblia Paralela2 Kings 12:11 Chinese Bible2 Kings 12:11 French Bible2 Kings 12:11 German Bible

Bible Hub
2 Kings 12:10
Top of Page
Top of Page