2 Kings 12:5
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
3947 [e]yiq-ḥūיִקְח֤וּtakeVerb
  lā-hemלָהֶם֙toPrep
3548 [e]hak-kō-hă-nîm,הַכֹּ֣הֲנִ֔יםLet the priestsNoun
376 [e]’îšאִ֖ישׁevery manNoun
853 [e]mê-’êṯמֵאֵ֣ת - Acc
4378 [e]mak-kā-rōw;מַכָּר֑וֹfrom his acquaintanceNoun
1992 [e]wə-hêm,וְהֵ֗םand let themPro
2388 [e]yə-ḥaz-zə-qūיְחַזְּקוּ֙repairVerb
853 [e]’eṯ-אֶת־ - Acc
919 [e]be-ḏeqבֶּ֣דֶקthe breachesNoun
1004 [e]hab-ba-yiṯ,הַבַּ֔יִתof the houseNoun
3605 [e]lə-ḵōlלְכֹ֛לwhereverNoun
834 [e]’ă-šer-אֲשֶׁר־afterPrt
4672 [e]yim-mā-ṣêיִמָּצֵ֥אshall be foundVerb
8033 [e]šāmשָׁ֖םanyAdv
919 [e]bā-ḏeq.בָּֽדֶק׃any breachNoun
  פ -  
Hebrew Texts
מלכים ב 12:5 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
יִקְח֤וּ לָהֶם֙ הַכֹּ֣הֲנִ֔ים אִ֖ישׁ מֵאֵ֣ת מַכָּרֹ֑ו וְהֵ֗ם יְחַזְּקוּ֙ אֶת־בֶּ֣דֶק הַבַּ֔יִת לְכֹ֛ל אֲשֶׁר־יִמָּצֵ֥א שָׁ֖ם בָּֽדֶק׃ פ

מלכים ב 12:5 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
יקחו להם הכהנים איש מאת מכרו והם יחזקו את־בדק הבית לכל אשר־ימצא שם בדק׃ פ

Links
2 Kings 12:52 Kings 12:5 Text Analysis2 Kings 12:5 Interlinear2 Kings 12:5 Multilingual2 Kings 12:5 TSK2 Kings 12:5 Cross References2 Kings 12:5 Bible Hub2 Kings 12:5 Biblia Paralela2 Kings 12:5 Chinese Bible2 Kings 12:5 French Bible2 Kings 12:5 German Bible

Bible Hub
2 Kings 12:4
Top of Page
Top of Page