2 Kings 12:7
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
7121 [e]way-yiq-rāוַיִּקְרָא֩Then calledVerb
4428 [e]ham-me-leḵהַמֶּ֨לֶךְkingNoun
3060 [e]yə-hō-w-’āšיְהוֹאָ֜שׁJehoashNoun
3077 [e]lî-hō-w-yā-ḏā‘לִיהוֹיָדָ֤עfor JehoiadaNoun
3548 [e]hak-kō-hênהַכֹּהֵן֙the priestNoun
3548 [e]wə-lak-kō-hă-nîm,וְלַכֹּ֣הֲנִ֔יםand [other] and the priestsNoun
559 [e]way-yō-merוַיֹּ֣אמֶרand saidVerb
413 [e]’ă-lê-hem,אֲלֵהֶ֔םunto themPrep
4069 [e]mad-dū-a‘מַדּ֛וּעַWhy youAdv
369 [e]’ê-nə-ḵemאֵינְכֶ֥םnotPrt
2388 [e]mə-ḥaz-zə-qîmמְחַזְּקִ֖יםdo repairVerb
853 [e]’eṯ-אֶת־ - Acc
919 [e]be-ḏeqבֶּ֣דֶקthe breachesNoun
1004 [e]hab-bā-yiṯ;הַבָּ֑יִתof the houseNoun
6258 [e]wə-‘at-tāh,וְעַתָּ֗הNowAdv
408 [e]’al-אַל־notAdv
3947 [e]tiq-ḥū-תִּקְחוּ־do therefore receiveVerb
3701 [e]ḵe-sep̄כֶ֙סֶף֙[more] moneyNoun
853 [e]mê-’êṯמֵאֵ֣ת - Acc
4378 [e]mak-kā-rê-ḵem,מַכָּֽרֵיכֶ֔םfrom your acquaintancesNoun
3588 [e]kî-כִּֽי־forConj
919 [e]lə-ḇe-ḏeqלְבֶ֥דֶקit for the breachesNoun
1004 [e]hab-ba-yiṯהַבַּ֖יִתof the houseNoun
5414 [e]tit-tə-nu-hū.תִּתְּנֻֽהוּ׃deliverVerb
Hebrew Texts
מלכים ב 12:7 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וַיִּקְרָא֩ הַמֶּ֨לֶךְ יְהֹואָ֜שׁ לִיהֹויָדָ֤ע הַכֹּהֵן֙ וְלַכֹּ֣הֲנִ֔ים וַיֹּ֣אמֶר אֲלֵהֶ֔ם מַדּ֛וּעַ אֵינְכֶ֥ם מְחַזְּקִ֖ים אֶת־בֶּ֣דֶק הַבָּ֑יִת וְעַתָּ֗ה אַל־תִּקְחוּ־כֶ֙סֶף֙ מֵאֵ֣ת מַכָּֽרֵיכֶ֔ם כִּֽי־לְבֶ֥דֶק הַבַּ֖יִת תִּתְּנֻֽהוּ׃

מלכים ב 12:7 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ויקרא המלך יהואש ליהוידע הכהן ולכהנים ויאמר אלהם מדוע אינכם מחזקים את־בדק הבית ועתה אל־תקחו־כסף מאת מכריכם כי־לבדק הבית תתנהו׃

Links
2 Kings 12:72 Kings 12:7 Text Analysis2 Kings 12:7 Interlinear2 Kings 12:7 Multilingual2 Kings 12:7 TSK2 Kings 12:7 Cross References2 Kings 12:7 Bible Hub2 Kings 12:7 Biblia Paralela2 Kings 12:7 Chinese Bible2 Kings 12:7 French Bible2 Kings 12:7 German Bible

Bible Hub
2 Kings 12:6
Top of Page
Top of Page