2 Kings 12:9
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
3947 [e]way-yiq-qaḥוַיִּקַּ֞חBut tookVerb
3077 [e]yə-hō-w-yā-ḏā‘יְהוֹיָדָ֤עJehoiadaNoun
3548 [e]hak-kō-hênהַכֹּהֵן֙the priestNoun
727 [e]’ă-rō-wnאֲר֣וֹןa chestNoun
259 [e]’e-ḥāḏ,אֶחָ֔ד - Adj
5344 [e]way-yiq-qōḇוַיִּקֹּ֥בand boredVerb
2356 [e]ḥōrחֹ֖רa holeNoun
1817 [e]bə-ḏal-tōw;בְּדַלְתּ֑וֹin its lidNoun
5414 [e]way-yit-tênוַיִּתֵּ֣ןand setVerb
853 [e]’ō-ṯōwאֹתוֹ֩itAcc
681 [e]’ê-ṣelאֵ֨צֶל[is] besideNoun
4196 [e]ham-miz-bê-aḥהַמִּזְבֵּ֜חַthe altarNoun
  [bay-yā-mîn[בַּיָּמִין -  
  ḵ]כ] -  
3225 [e](mî-yā-mîn,(מִיָּמִ֗יןon the right sideNoun
  q)ק) -  
935 [e]bə-ḇō-w-בְּבֽוֹא־comesVerb
376 [e]’îšאִישׁ֙as oneNoun
1004 [e]bêṯבֵּ֣יתinto the houseNoun
3068 [e]Yah-weh,יְהוָ֔הof the LORDNoun
5414 [e]wə-nā-ṯə-nū-וְנָֽתְנוּ־and putVerb
8033 [e]šām-māhשָׁ֤מָּהthereinAdv
3548 [e]hak-kō-hă-nîmהַכֹּֽהֲנִים֙the priestsNoun
8104 [e]šō-mə-rêשֹׁמְרֵ֣יthat keptVerb
5592 [e]has-sap̄,הַסַּ֔ףthe doorNoun
853 [e]’eṯ-אֶת־ - Acc
3605 [e]kāl-כָּל־allNoun
3701 [e]hak-ke-sep̄הַכֶּ֖סֶףthe moneyNoun
935 [e]ham-mū-ḇāהַמּוּבָ֥א[that was] broughtVerb
1004 [e]ḇêṯ-בֵית־into the houseNoun
3068 [e]Yah-weh.יְהוָֽה׃of the LORDNoun
Hebrew Texts
מלכים ב 12:9 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וַיִּקַּ֞ח יְהֹויָדָ֤ע הַכֹּהֵן֙ אֲרֹ֣ון אֶחָ֔ד וַיִּקֹּ֥ב חֹ֖ר בְּדַלְתֹּ֑ו וַיִּתֵּ֣ן אֹתֹו֩ אֵ֨צֶל הַמִּזְבֵּ֜חַ [בַּיָּמִין כ] (מִיָּמִ֗ין ק) בְּבֹֽוא־אִישׁ֙ בֵּ֣ית יְהוָ֔ה וְנָֽתְנוּ־שָׁ֤מָּה הַכֹּֽהֲנִים֙ שֹׁמְרֵ֣י הַסַּ֔ף אֶת־כָּל־הַכֶּ֖סֶף הַמּוּבָ֥א בֵית־יְהוָֽה׃

מלכים ב 12:9 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ויקח יהוידע הכהן ארון אחד ויקב חר בדלתו ויתן אתו אצל המזבח [בימין כ] (מימין ק) בבוא־איש בית יהוה ונתנו־שמה הכהנים שמרי הסף את־כל־הכסף המובא בית־יהוה׃

Links
2 Kings 12:92 Kings 12:9 Text Analysis2 Kings 12:9 Interlinear2 Kings 12:9 Multilingual2 Kings 12:9 TSK2 Kings 12:9 Cross References2 Kings 12:9 Bible Hub2 Kings 12:9 Biblia Paralela2 Kings 12:9 Chinese Bible2 Kings 12:9 French Bible2 Kings 12:9 German Bible

Bible Hub
2 Kings 12:8
Top of Page
Top of Page