2 Kings 14:19
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
7194 [e]way-yiq-šə-rūוַיִּקְשְׁר֨וּNow they madeVerb
5921 [e]‘ā-lāwעָלָ֥יוagainstPrep
7195 [e]qe-šerקֶ֛שֶׁרa conspiracy himNoun
3389 [e]bî-rū-šā-limבִּירוּשָׁלִַ֖םin JerusalemNoun
5127 [e]way-yā-nāsוַיָּ֣נָסand he fledVerb
3923 [e]lā-ḵî-šāh;לָכִ֑ישָׁהto LachishNoun
7971 [e]way-yiš-lə-ḥūוַיִּשְׁלְח֤וּbut they sentVerb
310 [e]’a-ḥă-rāwאַֽחֲרָיו֙after himAdv
3923 [e]lā-ḵî-šāh,לָכִ֔ישָׁהto LachishNoun
4191 [e]way-mi-ṯu-hūוַיְמִתֻ֖הוּand slew himVerb
8033 [e]šām.שָֽׁם׃thereAdv
Hebrew Texts
מלכים ב 14:19 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וַיִּקְשְׁר֨וּ עָלָ֥יו קֶ֛שֶׁר בִּירוּשָׁלִַ֖ם וַיָּ֣נָס לָכִ֑ישָׁה וַיִּשְׁלְח֤וּ אַֽחֲרָיו֙ לָכִ֔ישָׁה וַיְמִתֻ֖הוּ שָֽׁם׃

מלכים ב 14:19 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ויקשרו עליו קשר בירושלם וינס לכישה וישלחו אחריו לכישה וימתהו שם׃

Links
2 Kings 14:192 Kings 14:19 Text Analysis2 Kings 14:19 Interlinear2 Kings 14:19 Multilingual2 Kings 14:19 TSK2 Kings 14:19 Cross References2 Kings 14:19 Bible Hub2 Kings 14:19 Biblia Paralela2 Kings 14:19 Chinese Bible2 Kings 14:19 French Bible2 Kings 14:19 German Bible

Bible Hub
2 Kings 14:18
Top of Page
Top of Page