2 Kings 14:6
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
853 [e]wə-’eṯ-וְאֶת־andAcc
1121 [e]bə-nêבְּנֵ֥יthe childrenNoun
5221 [e]ham-mak-kîmהַמַּכִּ֖יםof the murderersVerb
3808 [e]לֹ֣אnotAdv
4191 [e]hê-mîṯ;הֵמִ֑יתdo he slewVerb
3789 [e]kak-kā-ṯūḇכַּכָּת֣וּבaccording to what is writtenVerb
5612 [e]bə-sê-p̄erבְּסֵ֣פֶרin the bookNoun
8451 [e]tō-w-raṯ-תּֽוֹרַת־of the lawNoun
4872 [e]mō-šehמֹ֠שֶׁהof MosesNoun
834 [e]’ă-šer-אֲשֶׁר־whereinPrt
6680 [e]ṣiw-wāhצִוָּ֨הcommandedVerb
3068 [e]Yah-wehיְהוָ֜הthe LORDNoun
559 [e]lê-mōr,לֵאמֹ֗רsayingVerb
3808 [e]lō-לֹא־notAdv
4191 [e]yū-mə-ṯūיוּמְת֨וּdo be put to deathVerb
1 [e]’ā-ḇō-wṯאָב֤וֹתThe fathersNoun
5921 [e]‘al-עַל־forPrep
1121 [e]bā-nîmבָּנִים֙the sonsNoun
1121 [e]ū-ḇā-nîmוּבָנִים֙nor the childrenNoun
3808 [e]lō-לֹא־norAdv
4191 [e]yū-mə-ṯūיוּמְת֣וּbe put to deathVerb
5921 [e]‘al-עַל־forPrep
1 [e]’ā-ḇō-wṯ,אָב֔וֹתthe fathersNoun
3588 [e]כִּ֛יforConj
518 [e]’im-אִם־.. .. ..Conj
376 [e]’îšאִ֥ישׁevery manNoun
2399 [e]bə-ḥeṭ-’ōwבְּחֶטְא֖וֹfor his own sinNoun
  [yā-mūṯ[יָמוּת -  
  ḵ]כ] -  
4191 [e](yū-māṯ.(יוּמָֽת׃shall be put to deathVerb
  q)ק) -  
Hebrew Texts
מלכים ב 14:6 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וְאֶת־בְּנֵ֥י הַמַּכִּ֖ים לֹ֣א הֵמִ֑ית כַּכָּת֣וּב בְּסֵ֣פֶר תֹּֽורַת־מֹ֠שֶׁה אֲשֶׁר־צִוָּ֨ה יְהוָ֜ה לֵאמֹ֗ר לֹא־יוּמְת֨וּ אָבֹ֤ות עַל־בָּנִים֙ וּבָנִים֙ לֹא־יוּמְת֣וּ עַל־אָבֹ֔ות כִּ֛י אִם־אִ֥ישׁ בְּחֶטְאֹ֖ו [יָמוּת כ] (יוּמָֽת׃ ק)

מלכים ב 14:6 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ואת־בני המכים לא המית ככתוב בספר תורת־משה אשר־צוה יהוה לאמר לא־יומתו אבות על־בנים ובנים לא־יומתו על־אבות כי אם־איש בחטאו [ימות כ] (יומת׃ ק)

Links
2 Kings 14:62 Kings 14:6 Text Analysis2 Kings 14:6 Interlinear2 Kings 14:6 Multilingual2 Kings 14:6 TSK2 Kings 14:6 Cross References2 Kings 14:6 Bible Hub2 Kings 14:6 Biblia Paralela2 Kings 14:6 Chinese Bible2 Kings 14:6 French Bible2 Kings 14:6 German Bible

Bible Hub
2 Kings 14:5
Top of Page
Top of Page