2 Kings 15:35
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
7535 [e]raqרַ֤קhoweverAdv
1116 [e]hab-bā-mō-wṯהַבָּמוֹת֙the high placesNoun
3808 [e]לֹ֣אnotAdv
5493 [e]sā-rū,סָ֔רוּdo removedVerb
5750 [e]‘ō-wḏ,ע֗וֹדstillSubst
5971 [e]hā-‘āmהָעָ֛םthe peopleNoun
2076 [e]mə-zab-bə-ḥîmמְזַבְּחִ֥יםsacrificedVerb
6999 [e]ū-mə-qaṭ-ṭə-rîmוּֽמְקַטְּרִ֖יםand burned incenseVerb
1116 [e]bab-bā-mō-wṯ;בַּבָּמ֑וֹתin the high placesNoun
1931 [e]hū,ה֗וּאHePro
1129 [e]bā-nāhבָּנָ֛הbuildVerb
853 [e]’eṯ-אֶת־ - Acc
8179 [e]ša-‘arשַׁ֥עַרgateNoun
1004 [e]bêṯ-בֵּית־of the houseNoun
3068 [e]Yah-wehיְהוָ֖הof the LORDNoun
5945 [e]hā-‘el-yō-wn.הָעֶלְיֽוֹן׃higherAdj
Hebrew Texts
מלכים ב 15:35 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
רַ֤ק הַבָּמֹות֙ לֹ֣א סָ֔רוּ עֹ֗וד הָעָ֛ם מְזַבְּחִ֥ים וּֽמְקַטְּרִ֖ים בַּבָּמֹ֑ות ה֗וּא בָּנָ֛ה אֶת־שַׁ֥עַר בֵּית־יְהוָ֖ה הָעֶלְיֹֽון׃

מלכים ב 15:35 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
רק הבמות לא סרו עוד העם מזבחים ומקטרים בבמות הוא בנה את־שער בית־יהוה העליון׃

Links
2 Kings 15:352 Kings 15:35 Text Analysis2 Kings 15:35 Interlinear2 Kings 15:35 Multilingual2 Kings 15:35 TSK2 Kings 15:35 Cross References2 Kings 15:35 Bible Hub2 Kings 15:35 Biblia Paralela2 Kings 15:35 Chinese Bible2 Kings 15:35 French Bible2 Kings 15:35 German Bible

Bible Hub
2 Kings 15:34
Top of Page
Top of Page