2 Kings 17:13
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
5749 [e]way-yā-‘aḏוַיָּ֣עַדand testifiedVerb
3068 [e]Yah-wehיְהוָ֡הYet the LORDNoun
3478 [e]bə-yiś-rā-’êlבְּיִשְׂרָאֵ֣לagainst IsraelNoun
3063 [e]ū-ḇî-hū-ḏāhוּבִיהוּדָ֡הand against JudahNoun
3027 [e]bə-yaḏבְּיַד֩byNoun
3605 [e]kāl-כָּל־allNoun
  [nə-ḇî-’ōw[נְבִיאֹו -  
  ḵ]כ] -  
5030 [e](nə-ḇî-’ê(נְבִיאֵ֨יthe prophetsNoun
  q)ק) -  
3605 [e]ḵālכָל־allNoun
2374 [e]ḥō-zehחֹזֶ֜ה[and by] the seersNoun
559 [e]lê-mōr,לֵאמֹ֗רsayingVerb
7725 [e]ḇūשֻׁ֝֩בוּTurnVerb
1870 [e]mid-dar-ḵê-ḵemמִדַּרְכֵיכֶ֤םways youNoun
7451 [e]hā-rā-‘îmהָֽרָעִים֙from your evilAdj
8104 [e]wə-šim-rūוְשִׁמְרוּ֙and keepVerb
4687 [e]miṣ-wō-ṯayמִצְוֹתַ֣יmy commandsNoun
2708 [e]ḥuq-qō-w-ṯay,חֻקּוֹתַ֔יMy statutesNoun
3605 [e]kə-ḵāl-כְּכָ֨ל־according to allNoun
8451 [e]hat-tō-w-rāh,הַתּוֹרָ֔הthe lawNoun
834 [e]’ă-šerאֲשֶׁ֥רthatPrt
6680 [e]ṣiw-wî-ṯîצִוִּ֖יתִיI commandedVerb
853 [e]’eṯ-אֶת־ - Acc
1 [e]’ă-ḇō-ṯê-ḵem;אֲבֹֽתֵיכֶ֑םyour fathersNoun
834 [e]wa-’ă-šerוַֽאֲשֶׁר֙and thatPrt
7971 [e]šā-laḥ-tîשָׁלַ֣חְתִּיI sentVerb
413 [e]’ă-lê-ḵem,אֲלֵיכֶ֔םunto youPrep
3027 [e]bə-yaḏבְּיַ֖דthroughNoun
5650 [e]‘ă-ḇā-ḏayעֲבָדַ֥יmy servantsNoun
5030 [e]han-nə-ḇî-’îm.הַנְּבִיאִֽים׃the prophetsNoun
Hebrew Texts
מלכים ב 17:13 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וַיָּ֣עַד יְהוָ֡ה בְּיִשְׂרָאֵ֣ל וּבִיהוּדָ֡ה בְּיַד֩ כָּל־ [נְבִיאֹו כ] (נְבִיאֵ֨י ק) כָל־חֹזֶ֜ה לֵאמֹ֗ר בוּ מִדַּרְכֵיכֶ֤ם הָֽרָעִים֙ וְשִׁמְרוּ֙ מִצְוֹתַ֣י חֻקֹּותַ֔י כְּכָ֨ל־הַתֹּורָ֔ה אֲשֶׁ֥ר צִוִּ֖יתִי אֶת־אֲבֹֽתֵיכֶ֑ם וַֽאֲשֶׁר֙ שָׁלַ֣חְתִּי אֲלֵיכֶ֔ם בְּיַ֖ד עֲבָדַ֥י הַנְּבִיאִֽים׃

מלכים ב 17:13 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ויעד יהוה בישראל וביהודה ביד כל־ [נביאו כ] (נביאי ק) כל־חזה לאמר בו מדרכיכם הרעים ושמרו מצותי חקותי ככל־התורה אשר צויתי את־אבתיכם ואשר שלחתי אליכם ביד עבדי הנביאים׃

Links
2 Kings 17:132 Kings 17:13 Text Analysis2 Kings 17:13 Interlinear2 Kings 17:13 Multilingual2 Kings 17:13 TSK2 Kings 17:13 Cross References2 Kings 17:13 Bible Hub2 Kings 17:13 Biblia Paralela2 Kings 17:13 Chinese Bible2 Kings 17:13 French Bible2 Kings 17:13 German Bible

Bible Hub
2 Kings 17:12
Top of Page
Top of Page