2 Kings 17:21
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
3588 [e]kî-כִּֽי־ForConj
7167 [e]qā-ra‘קָרַ֣עhe toreVerb
3478 [e]yiś-rā-’êl,יִשְׂרָאֵ֗לIsraelNoun
5921 [e]mê-‘alמֵעַל֙fromPrep
1004 [e]bêṯבֵּ֣יתthe houseNoun
1732 [e]dā-wiḏ,דָּוִ֔דof DavidNoun
4427 [e]way-yam-lî-ḵūוַיַּמְלִ֖יכוּand kingVerb
853 [e]’eṯ-אֶת־ - Acc
3379 [e]yā-rā-ḇə-‘āmיָרָבְעָ֣םthey made JeroboamNoun
1121 [e]ben-בֶּן־the sonNoun
5028 [e]nə-ḇāṭ;נְבָ֑טof NebatNoun
  [way-yad-dê[וַיַּדֵּא -  
  ḵ]כ] -  
5077 [e](way-yad-daḥ(וַיַּדַּ֨חcast outVerb
  q)ק) -  
3379 [e]yā-rā-ḇə-‘āmיָרָבְעָ֤םJeroboamNoun
853 [e]’eṯ-אֶת־ - Acc
3478 [e]yiś-rā-’êlיִשְׂרָאֵל֙IsraelNoun
310 [e]mê-’a-ḥă-rêמֵאַחֲרֵ֣יfrom followingAdv
3068 [e]Yah-weh,יְהוָ֔הthe LORDNoun
2398 [e]wə-he-ḥĕ-ṭê-’āmוְהֶחֱטֵיאָ֖םand made them sinVerb
2401 [e]ḥă-ṭā-’āhחֲטָאָ֥הa sinNoun
1419 [e]ḡə-ḏō-w-lāh.גְדוֹלָֽה׃greatAdj
Hebrew Texts
מלכים ב 17:21 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
כִּֽי־קָרַ֣ע יִשְׂרָאֵ֗ל מֵעַל֙ בֵּ֣ית דָּוִ֔ד וַיַּמְלִ֖יכוּ אֶת־יָרָבְעָ֣ם בֶּן־נְבָ֑ט [וַיַּדֵּא כ] (וַיַּדַּ֨ח ק) יָרָבְעָ֤ם אֶת־יִשְׂרָאֵל֙ מֵאַחֲרֵ֣י יְהוָ֔ה וְהֶחֱטֵיאָ֖ם חֲטָאָ֥ה גְדֹולָֽה׃

מלכים ב 17:21 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
כי־קרע ישראל מעל בית דוד וימליכו את־ירבעם בן־נבט [וידא כ] (וידח ק) ירבעם את־ישראל מאחרי יהוה והחטיאם חטאה גדולה׃

Links
2 Kings 17:212 Kings 17:21 Text Analysis2 Kings 17:21 Interlinear2 Kings 17:21 Multilingual2 Kings 17:21 TSK2 Kings 17:21 Cross References2 Kings 17:21 Bible Hub2 Kings 17:21 Biblia Paralela2 Kings 17:21 Chinese Bible2 Kings 17:21 French Bible2 Kings 17:21 German Bible

Bible Hub
2 Kings 17:20
Top of Page
Top of Page