2 Kings 17:29
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
1961 [e]way-yih-yūוַיִּהְי֣וּand becomeVerb
6213 [e]‘ō-śîm,עֹשִׂ֔יםmadeVerb
1471 [e]gō-wגּ֥וֹיhowever every nationNoun
1471 [e]gō-wגּ֖וֹיevery nationNoun
430 [e]’ĕ-lō-hāw;אֱלֹהָ֑יוgodsNoun
3240 [e]way-yan-nî-ḥūוַיַּנִּ֣יחוּ ׀and of their own and putVerb
1004 [e]bə-ḇêṯבְּבֵ֣ית[them] in the housesNoun
1116 [e]hab-bā-mō-wṯ,הַבָּמ֗וֹתof the high placesNoun
834 [e]’ă-šerאֲשֶׁ֤רthatPrt
6213 [e]‘ā-śūעָשׂוּ֙had madeVerb
8118 [e]haš-šō-mə-rō-nîm,הַשֹּׁ֣מְרֹנִ֔יםthe SamaritansNoun
1471 [e]gō-wגּ֥וֹיeveryNoun
1471 [e]gō-wגּוֹי֙nationNoun
5892 [e]bə-‘ā-rê-hem,בְּעָ֣רֵיהֶ֔םin their citiesNoun
834 [e]’ă-šerאֲשֶׁ֛רwhereinPrt
1992 [e]hêmהֵ֥םtheyPro
3427 [e]yō-šə-ḇîmיֹשְׁבִ֖יםdwelledVerb
8033 [e]šām.שָֽׁם׃whereinAdv
Hebrew Texts
מלכים ב 17:29 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וַיִּהְי֣וּ עֹשִׂ֔ים גֹּ֥וי גֹּ֖וי אֱלֹהָ֑יו וַיַּנִּ֣יחוּ ׀ בְּבֵ֣ית הַבָּמֹ֗ות אֲשֶׁ֤ר עָשׂוּ֙ הַשֹּׁ֣מְרֹנִ֔ים גֹּ֥וי גֹּוי֙ בְּעָ֣רֵיהֶ֔ם אֲשֶׁ֛ר הֵ֥ם יֹשְׁבִ֖ים שָֽׁם׃

מלכים ב 17:29 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ויהיו עשים גוי גוי אלהיו ויניחו ׀ בבית הבמות אשר עשו השמרנים גוי גוי בעריהם אשר הם ישבים שם׃

Links
2 Kings 17:292 Kings 17:29 Text Analysis2 Kings 17:29 Interlinear2 Kings 17:29 Multilingual2 Kings 17:29 TSK2 Kings 17:29 Cross References2 Kings 17:29 Bible Hub2 Kings 17:29 Biblia Paralela2 Kings 17:29 Chinese Bible2 Kings 17:29 French Bible2 Kings 17:29 German Bible

Bible Hub
2 Kings 17:28
Top of Page
Top of Page