2 Kings 17:36
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
3588 [e]כִּ֣יforConj
518 [e]’im-אִֽם־loConj
853 [e]’eṯ-אֶת־ - Acc
3068 [e]Yah-wehיְהוָ֗הthe LORDNoun
834 [e]’ă-šerאֲשֶׁר֩whoPrt
5927 [e]he-‘ĕ-lāhהֶעֱלָ֨הwho brought you upVerb
853 [e]’eṯ-ḵemאֶתְכֶ֜ם - Acc
776 [e]mê-’e-reṣמֵאֶ֧רֶץout of the landNoun
4714 [e]miṣ-ra-yimמִצְרַ֛יִםof EgyptNoun
3581 [e]bə-ḵō-aḥבְּכֹ֧חַpowerNoun
1419 [e]gā-ḏō-wlגָּד֛וֹלwith greatAdj
2220 [e]ū-ḇiz-rō-w-a‘וּבִזְר֥וֹעַand armNoun
5186 [e]nə-ṭū-yāhנְטוּיָ֖הa stretched outVerb
853 [e]’ō-ṯōwאֹת֣וֹhimAcc
3372 [e]ṯî-rā-’ū;תִירָ֑אוּshall you fearVerb
  wə-lōwוְל֥וֹand him 
7812 [e]ṯiš-ta-ḥă-wūתִֽשְׁתַּחֲו֖וּshall you worshipVerb
  wə-lōwוְל֥וֹand 
2076 [e]ṯiz-bā-ḥū.תִזְבָּֽחוּ׃to him shall you do sacrificeVerb
Hebrew Texts
מלכים ב 17:36 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
כִּ֣י אִֽם־אֶת־יְהוָ֗ה אֲשֶׁר֩ הֶעֱלָ֨ה אֶתְכֶ֜ם מֵאֶ֧רֶץ מִצְרַ֛יִם בְּכֹ֧חַ גָּדֹ֛ול וּבִזְרֹ֥ועַ נְטוּיָ֖ה אֹתֹ֣ו תִירָ֑אוּ וְלֹ֥ו תִֽשְׁתַּחֲו֖וּ וְלֹ֥ו תִזְבָּֽחוּ׃

מלכים ב 17:36 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
כי אם־את־יהוה אשר העלה אתכם מארץ מצרים בכח גדול ובזרוע נטויה אתו תיראו ולו תשתחוו ולו תזבחו׃

Links
2 Kings 17:362 Kings 17:36 Text Analysis2 Kings 17:36 Interlinear2 Kings 17:36 Multilingual2 Kings 17:36 TSK2 Kings 17:36 Cross References2 Kings 17:36 Bible Hub2 Kings 17:36 Biblia Paralela2 Kings 17:36 Chinese Bible2 Kings 17:36 French Bible2 Kings 17:36 German Bible

Bible Hub
2 Kings 17:35
Top of Page
Top of Page