2 Kings 17:41
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
1961 [e]way-yih-yūוַיִּהְי֣וּ ׀and fearedVerb
1471 [e]hag-gō-w-yimהַגּוֹיִ֣םnationsNoun
428 [e]hā-’êl-leh,הָאֵ֗לֶּהSo thesePro
3372 [e]yə-rê-’îmיְרֵאִים֙fearedVerb
853 [e]’eṯ-אֶת־ - Acc
3068 [e]Yah-weh,יְהוָ֔הthe LORDNoun
853 [e]wə-’eṯ-וְאֶת־andAcc
6456 [e]pə-sî-lê-hemפְּסִֽילֵיהֶ֖םtheir graven imagesNoun
1961 [e]hā-yūהָי֣וּbecomeVerb
5647 [e]‘ō-ḇə-ḏîm;עֹֽבְדִ֑יםservedVerb
1571 [e]gam-גַּם־bothAdv
1121 [e]bə-nê-hemבְּנֵיהֶ֣ם ׀their childrenNoun
1121 [e]ū-ḇə-nêוּבְנֵ֣יand of their childrenNoun
1121 [e]ḇə-nê-hem,בְנֵיהֶ֗םchildrenNoun
834 [e]ka-’ă-šerכַּאֲשֶׁ֨רasPrt
6213 [e]‘ā-śūעָשׂ֤וּdidVerb
1 [e]’ă-ḇō-ṯāmאֲבֹתָם֙their fathersNoun
1992 [e]hêmהֵ֣םtheyPro
6213 [e]‘ō-śîm,עֹשִׂ֔יםso doVerb
5704 [e]‘aḏעַ֖דtoPrep
3117 [e]hay-yō-wmהַיּ֥וֹםdayNoun
2088 [e]haz-zeh.הַזֶּֽה׃thisPro
  פ -  
Hebrew Texts
מלכים ב 17:41 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וַיִּהְי֣וּ ׀ הַגֹּויִ֣ם הָאֵ֗לֶּה יְרֵאִים֙ אֶת־יְהוָ֔ה וְאֶת־פְּסִֽילֵיהֶ֖ם הָי֣וּ עֹֽבְדִ֑ים גַּם־בְּנֵיהֶ֣ם ׀ וּבְנֵ֣י בְנֵיהֶ֗ם כַּאֲשֶׁ֨ר עָשׂ֤וּ אֲבֹתָם֙ הֵ֣ם עֹשִׂ֔ים עַ֖ד הַיֹּ֥ום הַזֶּֽה׃ פ

מלכים ב 17:41 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ויהיו ׀ הגוים האלה יראים את־יהוה ואת־פסיליהם היו עבדים גם־בניהם ׀ ובני בניהם כאשר עשו אבתם הם עשים עד היום הזה׃ פ

Links
2 Kings 17:412 Kings 17:41 Text Analysis2 Kings 17:41 Interlinear2 Kings 17:41 Multilingual2 Kings 17:41 TSK2 Kings 17:41 Cross References2 Kings 17:41 Bible Hub2 Kings 17:41 Biblia Paralela2 Kings 17:41 Chinese Bible2 Kings 17:41 French Bible2 Kings 17:41 German Bible

Bible Hub
2 Kings 17:40
Top of Page
Top of Page