2 Kings 18:10
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
3920 [e]way-yil-kə-ḏu-hā,וַֽיִּלְכְּדֻ֗הָAnd they tookVerb
7097 [e]miq-ṣêhמִקְצֵה֙At the endNoun
7969 [e]šā-lōšשָׁלֹ֣שׁof threeNoun
8141 [e]šā-nîm,שָׁנִ֔יםyearsNoun
8141 [e]biš-naṯ-בִּשְׁנַת־in the yearNoun
8337 [e]šêšשֵׁ֖שׁsixthNoun
2396 [e]lə-ḥiz-qî-yāh;לְחִזְקִיָּ֑הof HezekiahNoun
1931 [e]הִ֣יאthatPro
8141 [e]šə-naṯ-שְׁנַת־yearNoun
8672 [e]tê-ša‘,תֵּ֗שַׁע[is] the ninthNoun
1954 [e]lə-hō-wō-šê-a‘לְהוֹשֵׁ֙עַ֙of HosheaNoun
4428 [e]me-leḵמֶ֣לֶךְkingNoun
3478 [e]yiś-rā-’êl,יִשְׂרָאֵ֔לof IsraelNoun
3920 [e]nil-kə-ḏāhנִלְכְּדָ֖הwas takenVerb
8111 [e]šō-mə-rō-wn.שֹׁמְרֽוֹן׃SamariaNoun
Hebrew Texts
מלכים ב 18:10 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וַֽיִּלְכְּדֻ֗הָ מִקְצֵה֙ שָׁלֹ֣שׁ שָׁנִ֔ים בִּשְׁנַת־שֵׁ֖שׁ לְחִזְקִיָּ֑ה הִ֣יא שְׁנַת־תֵּ֗שַׁע לְהֹושֵׁ֙עַ֙ מֶ֣לֶךְ יִשְׂרָאֵ֔ל נִלְכְּדָ֖ה שֹׁמְרֹֽון׃

מלכים ב 18:10 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
וילכדה מקצה שלש שנים בשנת־שש לחזקיה היא שנת־תשע להושע מלך ישראל נלכדה שמרון׃

Links
2 Kings 18:102 Kings 18:10 Text Analysis2 Kings 18:10 Interlinear2 Kings 18:10 Multilingual2 Kings 18:10 TSK2 Kings 18:10 Cross References2 Kings 18:10 Bible Hub2 Kings 18:10 Biblia Paralela2 Kings 18:10 Chinese Bible2 Kings 18:10 French Bible2 Kings 18:10 German Bible

Bible Hub
2 Kings 18:9
Top of Page
Top of Page