2 Kings 18:17
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
7971 [e]way-yiš-laḥוַיִּשְׁלַ֣חAnd sentVerb
4428 [e]me-leḵ-מֶֽלֶךְ־the kingNoun
804 [e]’aš-šūrאַשּׁ֡וּרof AssyriaNoun
853 [e]’eṯ-אֶת־ - Acc
8661 [e]tar-tānתַּרְתָּ֥ןTartanNoun
853 [e]wə-’eṯ-וְאֶת־andAcc
  raḇ-רַב־ -  
7249 [e]sā-rîsסָרִ֣יס ׀RabsarisNoun
853 [e]wə-’eṯ-וְאֶת־andAcc
  raḇ-רַב־ -  
7262 [e]šā-qêhשָׁקֵ֨הRab-shakehNoun
4480 [e]min-מִן־fromPrep
3923 [e]lā-ḵîšלָכִ֜ישׁLachishNoun
413 [e]’el-אֶל־untoPrep
4428 [e]ham-me-leḵהַמֶּ֧לֶךְkingNoun
2396 [e]ḥiz-qî-yā-hūחִזְקִיָּ֛הוּHezekiahNoun
2426 [e]bə-ḥêlבְּחֵ֥ילhostNoun
3515 [e]kā-ḇêḏכָּבֵ֖דwith a largeAdj
3389 [e]yə-rū-šā-lim;יְרוּשָׁלִָ֑םagainst JerusalemNoun
5927 [e]way-ya-‘ă-lūוַֽיַּעֲלוּ֙And they went upVerb
935 [e]way-yā-ḇō-’ūוַיָּבֹ֣אוּand cameVerb
3389 [e]yə-rū-šā-lim,יְרוּשָׁלִַ֔םto JerusalemNoun
5927 [e]way-ya-‘ă-lūוַיַּעֲל֣וּwhen they came upVerb
935 [e]way-yā-ḇō-’ū,וַיָּבֹ֗אוּand they cameVerb
5975 [e]way-ya-‘am-ḏūוַיַּֽעַמְדוּ֙and stoodVerb
8585 [e]biṯ-‘ā-laṯבִּתְעָלַת֙by the conduitNoun
1295 [e]hab-bə-rê-ḵāhהַבְּרֵכָ֣הpoolNoun
5945 [e]hā-‘el-yō-w-nāh,הָֽעֶלְיוֹנָ֔הof the upperAdj
834 [e]’ă-šerאֲשֶׁ֕רthatPrt
4546 [e]bim-sil-laṯבִּמְסִלַּ֖ת[is] in the highwayNoun
7704 [e]śə-ḏêhשְׂדֵ֥הfieldNoun
3526 [e]ḵō-w-ḇês.כוֹבֵֽס׃of the fullerVerb
Hebrew Texts
מלכים ב 18:17 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וַיִּשְׁלַ֣ח מֶֽלֶךְ־אַשּׁ֡וּר אֶת־תַּרְתָּ֥ן וְאֶת־רַב־סָרִ֣יס ׀ וְאֶת־רַב־שָׁקֵ֨ה מִן־לָכִ֜ישׁ אֶל־הַמֶּ֧לֶךְ חִזְקִיָּ֛הוּ בְּחֵ֥יל כָּבֵ֖ד יְרוּשָׁלִָ֑ם וַֽיַּעֲלוּ֙ וַיָּבֹ֣אוּ יְרוּשָׁלִַ֔ם וַיַּעֲל֣וּ וַיָּבֹ֗אוּ וַיַּֽעַמְדוּ֙ בִּתְעָלַת֙ הַבְּרֵכָ֣ה הָֽעֶלְיֹונָ֔ה אֲשֶׁ֕ר בִּמְסִלַּ֖ת שְׂדֵ֥ה כֹובֵֽס׃

מלכים ב 18:17 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
וישלח מלך־אשור את־תרתן ואת־רב־סריס ׀ ואת־רב־שקה מן־לכיש אל־המלך חזקיהו בחיל כבד ירושלם ויעלו ויבאו ירושלם ויעלו ויבאו ויעמדו בתעלת הברכה העליונה אשר במסלת שדה כובס׃

Links
2 Kings 18:172 Kings 18:17 Text Analysis2 Kings 18:17 Interlinear2 Kings 18:17 Multilingual2 Kings 18:17 TSK2 Kings 18:17 Cross References2 Kings 18:17 Bible Hub2 Kings 18:17 Biblia Paralela2 Kings 18:17 Chinese Bible2 Kings 18:17 French Bible2 Kings 18:17 German Bible

Bible Hub
2 Kings 18:16
Top of Page
Top of Page