2 Kings 18:23
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
6258 [e]wə-‘at-tāhוְעַתָּה֙NowAdv
6148 [e]hiṯ-‘ā-reḇהִתְעָ֣רֶבNow therefore I pray give pledgesVerb
4994 [e]nā,נָ֔אI prayInj
854 [e]’eṯ-אֶת־to mePrep
113 [e]’ă-ḏō-nîאֲדֹנִ֖יlordNoun
853 [e]’eṯ-אֶת־ - Acc
4428 [e]me-leḵמֶ֣לֶךְthe kingNoun
804 [e]’aš-šūr;אַשּׁ֑וּרof AssyriaNoun
5414 [e]wə-’et-tə-nāhוְאֶתְּנָ֤הand I will deliverVerb
  lə-ḵāלְךָ֙to youPrep
505 [e]’al-pa-yimאַלְפַּ֣יִםtwo thousandNoun
5483 [e]sū-sîm,סוּסִ֔יםhorsesNoun
518 [e]’im-אִם־ifConj
3201 [e]tū-ḵalתּוּכַ֕לyou be ableVerb
5414 [e]lā-ṯeṯלָ֥תֶתon your part to setVerb
  lə-ḵāלְךָ֖toPrep
7392 [e]rō-ḵə-ḇîmרֹכְבִ֥יםridersVerb
5921 [e]‘ă-lê-hem.עֲלֵיהֶֽם׃onPrep
Hebrew Texts
מלכים ב 18:23 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וְעַתָּה֙ הִתְעָ֣רֶב נָ֔א אֶת־אֲדֹנִ֖י אֶת־מֶ֣לֶךְ אַשּׁ֑וּר וְאֶתְּנָ֤ה לְךָ֙ אַלְפַּ֣יִם סוּסִ֔ים אִם־תּוּכַ֕ל לָ֥תֶת לְךָ֖ רֹכְבִ֥ים עֲלֵיהֶֽם׃

מלכים ב 18:23 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ועתה התערב נא את־אדני את־מלך אשור ואתנה לך אלפים סוסים אם־תוכל לתת לך רכבים עליהם׃

Links
2 Kings 18:232 Kings 18:23 Text Analysis2 Kings 18:23 Interlinear2 Kings 18:23 Multilingual2 Kings 18:23 TSK2 Kings 18:23 Cross References2 Kings 18:23 Bible Hub2 Kings 18:23 Biblia Paralela2 Kings 18:23 Chinese Bible2 Kings 18:23 French Bible2 Kings 18:23 German Bible

Bible Hub
2 Kings 18:22
Top of Page
Top of Page