2 Kings 19:3
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
559 [e]way-yō-mə-rūוַיֹּאמְר֣וּAnd they saidVerb
413 [e]’ê-lāw,אֵלָ֗יוunto himPrep
3541 [e]kōhכֹּ֚הThusAdv
559 [e]’ā-marאָמַ֣רsaysVerb
2396 [e]ḥiz-qî-yā-hū,חִזְקִיָּ֔הוּHezekiahNoun
3117 [e]yō-wm-יוֹם־dayNoun
6869 [e]ṣā-rāhצָרָ֧הof troubleNoun
8433 [e]wə-ṯō-w-ḵê-ḥāhוְתוֹכֵחָ֛הand of rebukeNoun
5007 [e]ū-nə-’ā-ṣāhוּנְאָצָ֖הand blasphemyNoun
3117 [e]hay-yō-wmהַיּ֣וֹם[is] a dayNoun
2088 [e]haz-zeh;הַזֶּ֑הThisPro
3588 [e]כִּ֣יforConj
935 [e]ḇā-’ūבָ֤אוּhave comeVerb
1121 [e]ḇā-nîmבָנִים֙for childrenNoun
5704 [e]‘aḏ-עַד־toPrep
4866 [e]maš-bêr,מַשְׁבֵּ֔רbirthNoun
3581 [e]wə-ḵō-aḥוְכֹ֥חַand [there is] strengthNoun
369 [e]’a-yinאַ֖יִןnotPrt
3205 [e]lə-lê-ḏāh.לְלֵדָֽה׃do to bring forthVerb
Hebrew Texts
מלכים ב 19:3 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וַיֹּאמְר֣וּ אֵלָ֗יו כֹּ֚ה אָמַ֣ר חִזְקִיָּ֔הוּ יֹום־צָרָ֧ה וְתֹוכֵחָ֛ה וּנְאָצָ֖ה הַיֹּ֣ום הַזֶּ֑ה כִּ֣י בָ֤אוּ בָנִים֙ עַד־מַשְׁבֵּ֔ר וְכֹ֥חַ אַ֖יִן לְלֵדָֽה׃

מלכים ב 19:3 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ויאמרו אליו כה אמר חזקיהו יום־צרה ותוכחה ונאצה היום הזה כי באו בנים עד־משבר וכח אין ללדה׃

Links
2 Kings 19:32 Kings 19:3 Text Analysis2 Kings 19:3 Interlinear2 Kings 19:3 Multilingual2 Kings 19:3 TSK2 Kings 19:3 Cross References2 Kings 19:3 Bible Hub2 Kings 19:3 Biblia Paralela2 Kings 19:3 Chinese Bible2 Kings 19:3 French Bible2 Kings 19:3 German Bible

Bible Hub
2 Kings 19:2
Top of Page
Top of Page