2 Kings 2:24
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
6437 [e]way-yi-p̄enוַיִּ֤פֶןAnd he turnedVerb
310 [e]’a-ḥă-rāwאַֽחֲרָיו֙backAdv
7200 [e]way-yir-’êm,וַיִּרְאֵ֔םand lookedVerb
7043 [e]way-qal-lêmוַֽיְקַלְלֵ֖םand cursed themVerb
8034 [e]bə-šêmבְּשֵׁ֣םin the nameNoun
3068 [e]Yah-weh;יְהוָ֑הof the LORDNoun
3318 [e]wat-tê-ṣe-nāhוַתֵּצֶ֨אנָהAnd there came forthVerb
8147 [e]šə-ta-yimשְׁתַּ֤יִםtwoNoun
1677 [e]dub-bîmדֻּבִּים֙she bearsNoun
4480 [e]min-מִן־out ofPrep
3293 [e]hay-ya-‘ar,הַיַּ֔עַרthe woodNoun
1234 [e]wat-tə-ḇaq-qa‘-nāhוַתְּבַקַּ֣עְנָהand toreVerb
1992 [e]mê-hem,מֵהֶ֔םlikePro
705 [e]’ar-bā-‘îmאַרְבָּעִ֥יםfortyNoun
8147 [e]ū-šə-nêוּשְׁנֵ֖יand twoNoun
3206 [e]yə-lā-ḏîm.יְלָדִֽים׃childrenNoun
Hebrew Texts
מלכים ב 2:24 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וַיִּ֤פֶן אַֽחֲרָיו֙ וַיִּרְאֵ֔ם וַֽיְקַלְלֵ֖ם בְּשֵׁ֣ם יְהוָ֑ה וַתֵּצֶ֨אנָה שְׁתַּ֤יִם דֻּבִּים֙ מִן־הַיַּ֔עַר וַתְּבַקַּ֣עְנָה מֵהֶ֔ם אַרְבָּעִ֥ים וּשְׁנֵ֖י יְלָדִֽים׃

מלכים ב 2:24 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ויפן אחריו ויראם ויקללם בשם יהוה ותצאנה שתים דבים מן־היער ותבקענה מהם ארבעים ושני ילדים׃

Links
2 Kings 2:242 Kings 2:24 Text Analysis2 Kings 2:24 Interlinear2 Kings 2:24 Multilingual2 Kings 2:24 TSK2 Kings 2:24 Cross References2 Kings 2:24 Bible Hub2 Kings 2:24 Biblia Paralela2 Kings 2:24 Chinese Bible2 Kings 2:24 French Bible2 Kings 2:24 German Bible

Bible Hub
2 Kings 2:23
Top of Page
Top of Page