2 Kings 2:9
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
1961 [e]way-hîוַיְהִ֣יwhen it came to passVerb
5674 [e]ḵə-‘ā-ḇə-rām,כְעָבְרָ֗םthey were gone overVerb
452 [e]wə-’ê-lî-yā-hūוְאֵ֨לִיָּ֜הוּthat ElijahNoun
559 [e]’ā-marאָמַ֤רsaidVerb
413 [e]’el-אֶל־untoPrep
477 [e]’ĕ-lî-šā‘אֱלִישָׁע֙ElishaNoun
7592 [e]šə-’alשְׁאַל֙AskVerb
4100 [e]māhמָ֣הwhatPro
6213 [e]’e-‘ĕ-śeh-אֶֽעֱשֶׂה־I shall doVerb
  lāḵ,לָּ֔ךְtoPrep
2962 [e]bə-ṭe-remבְּטֶ֖רֶםfor you beforePrep
3947 [e]’el-lā-qaḥאֶלָּקַ֣חI be taken awayVerb
5973 [e]mê-‘im-māḵ;מֵעִמָּ֑ךְfromPrep
559 [e]way-yō-merוַיֹּ֣אמֶרand said youVerb
477 [e]’ĕ-lî-šā‘,אֱלִישָׁ֔עAnd ElishaNoun
1961 [e]wî-hî-וִֽיהִי־beVerb
4994 [e]נָ֛אI prayInj
6310 [e]pî-פִּֽי־portionNoun
8147 [e]šə-na-yimשְׁנַ֥יִםlet a doubleNoun
7307 [e]bə-rū-ḥă-ḵāבְּרוּחֲךָ֖of your spiritNoun
413 [e]’ê-lāy.אֵלָֽי׃onPrep
Hebrew Texts
מלכים ב 2:9 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וַיְהִ֣י כְעָבְרָ֗ם וְאֵ֨לִיָּ֜הוּ אָמַ֤ר אֶל־אֱלִישָׁע֙ שְׁאַל֙ מָ֣ה אֶֽעֱשֶׂה־לָּ֔ךְ בְּטֶ֖רֶם אֶלָּקַ֣ח מֵעִמָּ֑ךְ וַיֹּ֣אמֶר אֱלִישָׁ֔ע וִֽיהִי־נָ֛א פִּֽי־שְׁנַ֥יִם בְּרוּחֲךָ֖ אֵלָֽי׃

מלכים ב 2:9 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ויהי כעברם ואליהו אמר אל־אלישע שאל מה אעשה־לך בטרם אלקח מעמך ויאמר אלישע ויהי־נא פי־שנים ברוחך אלי׃

Links
2 Kings 2:92 Kings 2:9 Text Analysis2 Kings 2:9 Interlinear2 Kings 2:9 Multilingual2 Kings 2:9 TSK2 Kings 2:9 Cross References2 Kings 2:9 Bible Hub2 Kings 2:9 Biblia Paralela2 Kings 2:9 Chinese Bible2 Kings 2:9 French Bible2 Kings 2:9 German Bible

Bible Hub
2 Kings 2:8
Top of Page
Top of Page