2 Kings 20:1
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
3117 [e]bay-yā-mîmבַּיָּמִ֣יםdaysNoun
1992 [e]hā-hêm,הָהֵ֔םIn thosePro
2470 [e]ḥā-lāhחָלָ֥הsickVerb
2396 [e]ḥiz-qî-yā-hūחִזְקִיָּ֖הוּwas HezekiahNoun
4191 [e]lā-mūṯ;לָמ֑וּתto deathVerb
935 [e]way-yā-ḇōוַיָּבֹ֣אand cameVerb
413 [e]’ê-lāwאֵ֠לָיוuntoPrep
3470 [e]yə-ša‘-yā-hūיְשַׁעְיָ֨הוּIsaiahNoun
1121 [e]ḇen-בֶן־the sonNoun
531 [e]’ā-mō-wṣאָמ֜וֹץof AmozNoun
5030 [e]han-nā-ḇî,הַנָּבִ֗יאthe prophetNoun
559 [e]way-yō-merוַיֹּ֨אמֶרand to him and saidVerb
413 [e]’ê-lāwאֵלָ֜יוunto himPrep
3541 [e]kōh-כֹּֽה־ThusAdv
559 [e]’ā-marאָמַ֤רsaysVerb
3068 [e]Yah-wehיְהוָה֙the LORDNoun
6680 [e]ṣawצַ֣וin orderVerb
1004 [e]lə-ḇê-ṯe-ḵā,לְבֵיתֶ֔ךָSet your houseNoun
3588 [e]כִּ֛יforConj
4191 [e]mêṯמֵ֥תyou shall dieVerb
859 [e]’at-tāhאַתָּ֖הyouPro
3808 [e]wə-lōוְלֹ֥אand notAdv
2421 [e]ṯiḥ-yeh.תִֽחְיֶֽה׃do liveVerb
Hebrew Texts
מלכים ב 20:1 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
בַּיָּמִ֣ים הָהֵ֔ם חָלָ֥ה חִזְקִיָּ֖הוּ לָמ֑וּת וַיָּבֹ֣א אֵ֠לָיו יְשַׁעְיָ֨הוּ בֶן־אָמֹ֜וץ הַנָּבִ֗יא וַיֹּ֨אמֶר אֵלָ֜יו כֹּֽה־אָמַ֤ר יְהוָה֙ צַ֣ו לְבֵיתֶ֔ךָ כִּ֛י מֵ֥ת אַתָּ֖ה וְלֹ֥א תִֽחְיֶֽה׃

מלכים ב 20:1 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
בימים ההם חלה חזקיהו למות ויבא אליו ישעיהו בן־אמוץ הנביא ויאמר אליו כה־אמר יהוה צו לביתך כי מת אתה ולא תחיה׃

Links
2 Kings 20:12 Kings 20:1 Text Analysis2 Kings 20:1 Interlinear2 Kings 20:1 Multilingual2 Kings 20:1 TSK2 Kings 20:1 Cross References2 Kings 20:1 Bible Hub2 Kings 20:1 Biblia Paralela2 Kings 20:1 Chinese Bible2 Kings 20:1 French Bible2 Kings 20:1 German Bible

Bible Hub
2 Kings 19:37
Top of Page
Top of Page