2 Kings 20:3
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
577 [e]’ān-nāhאָנָּ֣הI beseech youInj
3068 [e]Yah-wehיְהוָ֗הO LORDNoun
2142 [e]zə-ḵār-זְכָר־rememberVerb
4994 [e]נָ֞אnowInj
853 [e]’êṯאֵ֣ת - Acc
834 [e]’ă-šerאֲשֶׁ֧רhowPrt
1980 [e]hiṯ-hal-laḵ-tîהִתְהַלַּ֣כְתִּיI have walkedVerb
6440 [e]lə-p̄ā-ne-ḵā,לְפָנֶ֗יךָbefore youNoun
571 [e]be-’ĕ-meṯבֶּֽאֱמֶת֙in truthNoun
3824 [e]ū-ḇə-lê-ḇāḇוּבְלֵבָ֣בand heartNoun
8003 [e]šā-lêm,שָׁלֵ֔םwith a perfectAdj
2896 [e]wə-haṭ-ṭō-wḇוְהַטּ֥וֹב[that that is] goodAdj
5869 [e]bə-‘ê-ne-ḵāבְּעֵינֶ֖יךָin Your sightNoun
6213 [e]‘ā-śî-ṯî;עָשִׂ֑יתִיhave doneVerb
1058 [e]way-yê-ḇəkוַיֵּ֥בְךְּAnd weptVerb
2396 [e]ḥiz-qî-yā-hūחִזְקִיָּ֖הוּHezekiahNoun
1058 [e]bə-ḵîבְּכִ֥יweptVerb
1419 [e]ḡā-ḏō-wl.גָדֽוֹל׃veryAdj
  sס -  
Hebrew Texts
מלכים ב 20:3 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
אָנָּ֣ה יְהוָ֗ה זְכָר־נָ֞א אֵ֣ת אֲשֶׁ֧ר הִתְהַלַּ֣כְתִּי לְפָנֶ֗יךָ בֶּֽאֱמֶת֙ וּבְלֵבָ֣ב שָׁלֵ֔ם וְהַטֹּ֥וב בְּעֵינֶ֖יךָ עָשִׂ֑יתִי וַיֵּ֥בְךְּ חִזְקִיָּ֖הוּ בְּכִ֥י גָדֹֽול׃ ס

מלכים ב 20:3 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
אנה יהוה זכר־נא את אשר התהלכתי לפניך באמת ובלבב שלם והטוב בעיניך עשיתי ויבך חזקיהו בכי גדול׃ ס

Links
2 Kings 20:32 Kings 20:3 Text Analysis2 Kings 20:3 Interlinear2 Kings 20:3 Multilingual2 Kings 20:3 TSK2 Kings 20:3 Cross References2 Kings 20:3 Bible Hub2 Kings 20:3 Biblia Paralela2 Kings 20:3 Chinese Bible2 Kings 20:3 French Bible2 Kings 20:3 German Bible

Bible Hub
2 Kings 20:2
Top of Page
Top of Page