2 Kings 21:6
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
5674 [e]wə-he-‘ĕ-ḇîrוְהֶעֱבִ֤ירand passVerb
853 [e]’eṯ-אֶת־ - Acc
1121 [e]bə-nōwבְּנוֹ֙he made his sonNoun
784 [e]bā-’êš,בָּאֵ֔שׁthrough the fireNoun
6049 [e]wə-‘ō-w-nênוְעוֹנֵ֣ןand observed timesVerb
5172 [e]wə-ni-ḥêš,וְנִחֵ֔שׁand used enchantmentsVerb
6213 [e]wə-‘ā-śāhוְעָ֥שָׂהand dealtVerb
178 [e]’ō-wḇא֖וֹבwith familiar spiritsNoun
3049 [e]wə-yid-də-‘ō-nîm;וְיִדְּעֹנִ֑יםand wizardsNoun
7235 [e]hir-bāh,הִרְבָּ֗הmuchVerb
6213 [e]la-‘ă-śō-wṯלַעֲשׂ֥וֹתhe workedVerb
7451 [e]hā-ra‘הָרַ֛עwickednessAdj
5869 [e]bə-‘ê-nêבְּעֵינֵ֥יin the sightNoun
3068 [e]Yah-wehיְהוָ֖הof the LORDNoun
3707 [e]lə-haḵ-‘îs.לְהַכְעִֽיס׃[him] to provoke to angerVerb
Hebrew Texts
מלכים ב 21:6 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וְהֶעֱבִ֤יר אֶת־בְּנֹו֙ בָּאֵ֔שׁ וְעֹונֵ֣ן וְנִחֵ֔שׁ וְעָ֥שָׂה אֹ֖וב וְיִדְּעֹנִ֑ים הִרְבָּ֗ה לַעֲשֹׂ֥ות הָרַ֛ע בְּעֵינֵ֥י יְהוָ֖ה לְהַכְעִֽיס׃

מלכים ב 21:6 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
והעביר את־בנו באש ועונן ונחש ועשה אוב וידענים הרבה לעשות הרע בעיני יהוה להכעיס׃

Links
2 Kings 21:62 Kings 21:6 Text Analysis2 Kings 21:6 Interlinear2 Kings 21:6 Multilingual2 Kings 21:6 TSK2 Kings 21:6 Cross References2 Kings 21:6 Bible Hub2 Kings 21:6 Biblia Paralela2 Kings 21:6 Chinese Bible2 Kings 21:6 French Bible2 Kings 21:6 German Bible

Bible Hub
2 Kings 21:5
Top of Page
Top of Page