2 Kings 22:10
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
5046 [e]way-yag-gêḏוַיַּגֵּ֞דAnd showedVerb
8227 [e]šā-p̄ānשָׁפָ֤ןShaphanNoun
5608 [e]has-sō-p̄êrהַסֹּפֵר֙the scribeVerb
4428 [e]lam-me-leḵלַמֶּ֣לֶךְthe kingNoun
559 [e]lê-mōr,לֵאמֹ֔רsaying meVerb
5612 [e]sê-p̄erסֵ֚פֶרa bookNoun
5414 [e]nā-ṯanנָ֣תַןhas deliveredVerb
  lî,לִ֔יtoPrep
2518 [e]ḥil-qî-yāhחִלְקִיָּ֖הHilkiahNoun
3548 [e]hak-kō-hên;הַכֹּהֵ֑ןthe priestNoun
7121 [e]way-yiq-rā-’ê-hūוַיִּקְרָאֵ֥הוּAnd readVerb
8227 [e]šā-p̄ānשָׁפָ֖ןShaphanNoun
6440 [e]lip̄-nêלִפְנֵ֥יit beforeNoun
4428 [e]ham-me-leḵ.הַמֶּֽלֶךְ׃the kingNoun
Hebrew Texts
מלכים ב 22:10 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וַיַּגֵּ֞ד שָׁפָ֤ן הַסֹּפֵר֙ לַמֶּ֣לֶךְ לֵאמֹ֔ר סֵ֚פֶר נָ֣תַן לִ֔י חִלְקִיָּ֖ה הַכֹּהֵ֑ן וַיִּקְרָאֵ֥הוּ שָׁפָ֖ן לִפְנֵ֥י הַמֶּֽלֶךְ׃

מלכים ב 22:10 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ויגד שפן הספר למלך לאמר ספר נתן לי חלקיה הכהן ויקראהו שפן לפני המלך׃

Links
2 Kings 22:102 Kings 22:10 Text Analysis2 Kings 22:10 Interlinear2 Kings 22:10 Multilingual2 Kings 22:10 TSK2 Kings 22:10 Cross References2 Kings 22:10 Bible Hub2 Kings 22:10 Biblia Paralela2 Kings 22:10 Chinese Bible2 Kings 22:10 French Bible2 Kings 22:10 German Bible

Bible Hub
2 Kings 22:9
Top of Page
Top of Page