2 Kings 22:14
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
1980 [e]way-yê-leḵוַיֵּ֣לֶךְso wentVerb
2518 [e]ḥil-qî-yā-hūחִלְקִיָּ֣הוּHilkiahNoun
3548 [e]hak-kō-hênהַ֠כֹּהֵןthe priestNoun
296 [e]wa-’ă-ḥî-qāmוַאֲחִיקָ֨םand AhikamNoun
5907 [e]wə-‘aḵ-bō-wrוְעַכְבּ֜וֹרand AchborNoun
8227 [e]wə-šā-p̄ānוְשָׁפָ֣ןand ShaphanNoun
6222 [e]wa-‘ă-śā-yāh,וַעֲשָׂיָ֗הand AsahiahNoun
413 [e]’el-אֶל־untoPrep
2468 [e]ḥul-dāhחֻלְדָּ֨הHuldahNoun
5031 [e]han-nə-ḇî-’āhהַנְּבִיאָ֜הthe prophetessNoun
802 [e]’ê-šeṯאֵ֣שֶׁת ׀the wifeNoun
7967 [e]šal-lumשַׁלֻּ֣םof ShallumNoun
1121 [e]ben-בֶּן־the sonNoun
8616 [e]tiq-wāh,תִּקְוָ֗הof TikvahNoun
1121 [e]ben-בֶּן־the sonNoun
2745 [e]ḥar-ḥasחַרְחַס֙of HarhasNoun
8104 [e]šō-mêrשֹׁמֵ֣רkeeperVerb
899 [e]hab-bə-ḡā-ḏîm,הַבְּגָדִ֔יםof the wardrobeNoun
1931 [e]wə-hîוְהִ֛יאnow shePro
3427 [e]yō-še-ḇeṯיֹשֶׁ֥בֶתdwelledVerb
3389 [e]bî-rū-šā-limבִּירוּשָׁלִַ֖םin JerusalemNoun
4932 [e]bam-miš-neh;בַּמִּשְׁנֶ֑הin the SecondNoun
1696 [e]way-ḏab-bə-rūוַֽיְדַבְּר֖וּand they talkedVerb
413 [e]’ê-le-hā.אֵלֶֽיהָ׃withPrep
Hebrew Texts
מלכים ב 22:14 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וַיֵּ֣לֶךְ חִלְקִיָּ֣הוּ הַ֠כֹּהֵן וַאֲחִיקָ֨ם וְעַכְבֹּ֜ור וְשָׁפָ֣ן וַעֲשָׂיָ֗ה אֶל־חֻלְדָּ֨ה הַנְּבִיאָ֜ה אֵ֣שֶׁת ׀ שַׁלֻּ֣ם בֶּן־תִּקְוָ֗ה בֶּן־חַרְחַס֙ שֹׁמֵ֣ר הַבְּגָדִ֔ים וְהִ֛יא יֹשֶׁ֥בֶת בִּירוּשָׁלִַ֖ם בַּמִּשְׁנֶ֑ה וַֽיְדַבְּר֖וּ אֵלֶֽיהָ׃

מלכים ב 22:14 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
וילך חלקיהו הכהן ואחיקם ועכבור ושפן ועשיה אל־חלדה הנביאה אשת ׀ שלם בן־תקוה בן־חרחס שמר הבגדים והיא ישבת בירושלם במשנה וידברו אליה׃

Links
2 Kings 22:142 Kings 22:14 Text Analysis2 Kings 22:14 Interlinear2 Kings 22:14 Multilingual2 Kings 22:14 TSK2 Kings 22:14 Cross References2 Kings 22:14 Bible Hub2 Kings 22:14 Biblia Paralela2 Kings 22:14 Chinese Bible2 Kings 22:14 French Bible2 Kings 22:14 German Bible

Bible Hub
2 Kings 22:13
Top of Page
Top of Page