2 Kings 22:3
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
1961 [e]way-hî,וַיְהִ֗יAnd it came to passVerb
8083 [e]biš-mō-nehבִּשְׁמֹנֶ֤הin the eightNoun
6240 [e]‘eś-rêhעֶשְׂרֵה֙and tenthNoun
8141 [e]šā-nāh,שָׁנָ֔הyearNoun
4428 [e]lam-me-leḵלַמֶּ֖לֶךְof KingNoun
2977 [e]yō-šî-yā-hū;יֹאשִׁיָּ֑הוּJosiahNoun
7971 [e]šā-laḥשָׁלַ֣חsentVerb
4428 [e]ham-me-leḵהַ֠מֶּלֶךְ[that] the kingNoun
853 [e]’eṯ-אֶת־ - Acc
8227 [e]šā-p̄ānשָׁפָ֨ןShaphanNoun
1121 [e]ben-בֶּן־the sonNoun
683 [e]’ă-ṣal-yā-hūאֲצַלְיָ֤הוּof AzaliahNoun
1121 [e]ḇen-בֶן־the sonNoun
4918 [e]mə-šul-lāmמְשֻׁלָּם֙of MeshullamNoun
5608 [e]has-sō-p̄êr,הַסֹּפֵ֔רthe scribeVerb
1004 [e]bêṯבֵּ֥יתto the houseNoun
3068 [e]Yah-wehיְהוָ֖הof the LORDNoun
559 [e]lê-mōr.לֵאמֹֽר׃sayingVerb
Hebrew Texts
מלכים ב 22:3 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וַיְהִ֗י בִּשְׁמֹנֶ֤ה עֶשְׂרֵה֙ שָׁנָ֔ה לַמֶּ֖לֶךְ יֹאשִׁיָּ֑הוּ שָׁלַ֣ח הַ֠מֶּלֶךְ אֶת־שָׁפָ֨ן בֶּן־אֲצַלְיָ֤הוּ בֶן־מְשֻׁלָּם֙ הַסֹּפֵ֔ר בֵּ֥ית יְהוָ֖ה לֵאמֹֽר׃

מלכים ב 22:3 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ויהי בשמנה עשרה שנה למלך יאשיהו שלח המלך את־שפן בן־אצליהו בן־משלם הספר בית יהוה לאמר׃

Links
2 Kings 22:32 Kings 22:3 Text Analysis2 Kings 22:3 Interlinear2 Kings 22:3 Multilingual2 Kings 22:3 TSK2 Kings 22:3 Cross References2 Kings 22:3 Bible Hub2 Kings 22:3 Biblia Paralela2 Kings 22:3 Chinese Bible2 Kings 22:3 French Bible2 Kings 22:3 German Bible

Bible Hub
2 Kings 22:2
Top of Page
Top of Page