2 Kings 22:6
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
2796 [e]le-ḥā-rā-šîm,לֶחָ֣רָשִׁ֔יםto the carpentersNoun
1129 [e]wə-lab-bō-nîmוְלַבֹּנִ֖יםand buildersVerb
1443 [e]wə-lag-gō-ḏə-rîm;וְלַגֹּֽדְרִ֑יםand masonsVerb
7069 [e]wə-liq-nō-wṯוְלִקְנ֤וֹתand to buyVerb
6086 [e]‘ê-ṣîmעֵצִים֙timberNoun
68 [e]wə-’aḇ-nêוְאַבְנֵ֣יand stoneNoun
4274 [e]maḥ-ṣêḇ,מַחְצֵ֔בcutNoun
2388 [e]lə-ḥaz-zêqלְחַזֵּ֖קto repairVerb
853 [e]’eṯ-אֶת־ - Acc
1004 [e]hab-bā-yiṯ.הַבָּֽיִת׃the houseNoun
Hebrew Texts
מלכים ב 22:6 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
לֶחָ֣רָשִׁ֔ים וְלַבֹּנִ֖ים וְלַגֹּֽדְרִ֑ים וְלִקְנֹ֤ות עֵצִים֙ וְאַבְנֵ֣י מַחְצֵ֔ב לְחַזֵּ֖ק אֶת־הַבָּֽיִת׃

מלכים ב 22:6 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
לחרשים ולבנים ולגדרים ולקנות עצים ואבני מחצב לחזק את־הבית׃

Links
2 Kings 22:62 Kings 22:6 Text Analysis2 Kings 22:6 Interlinear2 Kings 22:6 Multilingual2 Kings 22:6 TSK2 Kings 22:6 Cross References2 Kings 22:6 Bible Hub2 Kings 22:6 Biblia Paralela2 Kings 22:6 Chinese Bible2 Kings 22:6 French Bible2 Kings 22:6 German Bible

Bible Hub
2 Kings 22:5
Top of Page
Top of Page