2 Kings 23:25
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
3644 [e]wə-ḵā-mō-hūוְכָמֹהוּ֩And like to himAdv
3808 [e]lō-לֹֽא־notAdv
1961 [e]hā-yāhהָיָ֨הdo wasVerb
6440 [e]lə-p̄ā-nāwלְפָנָ֜יוbeforeNoun
4428 [e]me-leḵ,מֶ֗לֶךְking himNoun
834 [e]’ă-šer-אֲשֶׁר־whoPrt
7725 [e]šāḇשָׁ֤בturnedVerb
413 [e]’el-אֶל־untoPrep
3068 [e]Yah-wehיְהוָה֙the LORDNoun
3605 [e]bə-ḵālבְּכָל־with allNoun
3824 [e]lə-ḇā-ḇōwלְבָב֤וֹhis heartNoun
3605 [e]ū-ḇə-ḵālוּבְכָל־and with allNoun
5315 [e]nap̄-šōwנַפְשׁוֹ֙his soulNoun
3605 [e]ū-ḇə-ḵālוּבְכָל־and with allNoun
3966 [e]mə-’ō-ḏōw,מְאֹד֔וֹhis mightAdj
3605 [e]kə-ḵōlכְּכֹ֖לaccording to allNoun
8451 [e]tō-w-raṯתּוֹרַ֣תthe lawNoun
4872 [e]mō-šeh;מֹשֶׁ֑הof MosesNoun
310 [e]wə-’a-ḥă-rāwוְאַחֲרָ֖יוand afterAdv
3808 [e]lō-לֹֽא־neither himAdv
6965 [e]qāmקָ֥םaroseVerb
3644 [e]kā-mō-hū.כָּמֹֽהוּ׃there like himAdv
Hebrew Texts
מלכים ב 23:25 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וְכָמֹהוּ֩ לֹֽא־הָיָ֨ה לְפָנָ֜יו מֶ֗לֶךְ אֲשֶׁר־שָׁ֤ב אֶל־יְהוָה֙ בְּכָל־לְבָבֹ֤ו וּבְכָל־נַפְשֹׁו֙ וּבְכָל־מְאֹדֹ֔ו כְּכֹ֖ל תֹּורַ֣ת מֹשֶׁ֑ה וְאַחֲרָ֖יו לֹֽא־קָ֥ם כָּמֹֽהוּ׃

מלכים ב 23:25 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
וכמהו לא־היה לפניו מלך אשר־שב אל־יהוה בכל־לבבו ובכל־נפשו ובכל־מאדו ככל תורת משה ואחריו לא־קם כמהו׃

Links
2 Kings 23:252 Kings 23:25 Text Analysis2 Kings 23:25 Interlinear2 Kings 23:25 Multilingual2 Kings 23:25 TSK2 Kings 23:25 Cross References2 Kings 23:25 Bible Hub2 Kings 23:25 Biblia Paralela2 Kings 23:25 Chinese Bible2 Kings 23:25 French Bible2 Kings 23:25 German Bible

Bible Hub
2 Kings 23:24
Top of Page
Top of Page