2 Kings 24:3
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
389 [e]’aḵאַ֣ךְ ׀SurelyAdv
5921 [e]‘al-עַל־atPrep
6310 [e]פִּ֣יthe commandNoun
3068 [e]Yah-wehיְהוָ֗הof the LORDNoun
1961 [e]hā-yə-ṯāhהָֽיְתָה֙cameVerb
3063 [e]bî-hū-ḏāh,בִּֽיהוּדָ֔הupon JudahNoun
5493 [e]lə-hā-sîrלְהָסִ֖ירto removeVerb
5921 [e]mê-‘alמֵעַ֣לout ofPrep
6440 [e]pā-nāw;פָּנָ֑יו[them] his sightNoun
2403 [e]bə-ḥaṭ-ṭōṯבְּחַטֹּ֣אתfor the sinsNoun
4519 [e]mə-naš-šeh,מְנַשֶּׁ֔הof ManassehNoun
3605 [e]kə-ḵōlכְּכֹ֖לaccording to allNoun
834 [e]’ă-šerאֲשֶׁ֥רthatPrt
6213 [e]‘ā-śāh.עָשָֽׂה׃he didVerb
Hebrew Texts
מלכים ב 24:3 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
אַ֣ךְ ׀ עַל־פִּ֣י יְהוָ֗ה הָֽיְתָה֙ בִּֽיהוּדָ֔ה לְהָסִ֖יר מֵעַ֣ל פָּנָ֑יו בְּחַטֹּ֣את מְנַשֶּׁ֔ה כְּכֹ֖ל אֲשֶׁ֥ר עָשָֽׂה׃

מלכים ב 24:3 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
אך ׀ על־פי יהוה היתה ביהודה להסיר מעל פניו בחטאת מנשה ככל אשר עשה׃

Links
2 Kings 24:32 Kings 24:3 Text Analysis2 Kings 24:3 Interlinear2 Kings 24:3 Multilingual2 Kings 24:3 TSK2 Kings 24:3 Cross References2 Kings 24:3 Bible Hub2 Kings 24:3 Biblia Paralela2 Kings 24:3 Chinese Bible2 Kings 24:3 French Bible2 Kings 24:3 German Bible

Bible Hub
2 Kings 24:2
Top of Page
Top of Page