2 Kings 25:23
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
8085 [e]way-yiš-mə-‘ūוַיִּשְׁמְעוּ֩And heardVerb
3605 [e]ḵālכָל־allNoun
8269 [e]śā-rêשָׂרֵ֨יthe captainsNoun
2428 [e]ha-ḥă-yā-lîmהַחֲיָלִ֜יםof the armiesNoun
1992 [e]hêm-māhהֵ֣מָּהtheyPro
376 [e]wə-hā-’ă-nā-šîm,וְהָאֲנָשִׁ֗יםthat their menNoun
3588 [e]kî-כִּֽי־ - Conj
6485 [e]hip̄-qîḏהִפְקִ֤ידgovernorVerb
4428 [e]me-leḵ-מֶֽלֶךְ־that the kingNoun
894 [e]bā-ḇelבָּבֶל֙of BabylonNoun
853 [e]’eṯ-אֶת־ - Acc
1436 [e]gə-ḏal-yā-hū,גְּדַלְיָ֔הוּhad made GedaliahNoun
935 [e]way-yā-ḇō-’ūוַיָּבֹ֥אוּthere cameVerb
413 [e]’el-אֶל־untoPrep
1436 [e]gə-ḏal-yā-hūגְּדַלְיָ֖הוּGedaliahNoun
4709 [e]ham-miṣ-pāh;הַמִּצְפָּ֑הto MizpahNoun
3458 [e]wə-yiš-mā-‘êlוְיִשְׁמָעֵ֣אלand even IshmaelNoun
1121 [e]ben-בֶּן־the sonNoun
5418 [e]nə-ṯan-yāhנְתַנְיָ֡הof NethaniahNoun
3110 [e]wə-yō-w-ḥā-nānוְיוֹחָנָ֣ןand JohananNoun
1121 [e]ben-בֶּן־the sonNoun
7143 [e]qā-rê-aḥקָ֠רֵחַof CareahNoun
8304 [e]ū-śə-rā-yāhוּשְׂרָיָ֨הand SeraiahNoun
1121 [e]ḇen-בֶן־the sonNoun
8576 [e]tan-ḥu-meṯתַּנְחֻ֜מֶתof TanhumethNoun
5200 [e]han-nə-ṭō-p̄ā-ṯî,הַנְּטֹפָתִ֗יNetophathiteAdj
2970 [e]wə-ya-’ă-zan-yā-hūוְיַֽאֲזַנְיָ֙הוּ֙and JaazaniahNoun
1121 [e]ben-בֶּן־the sonNoun
4602 [e]ham-ma-‘ă-ḵā-ṯî,הַמַּ֣עֲכָתִ֔יof a MaachathiteAdj
1992 [e]hêm-māhהֵ֖מָּהtheyPro
376 [e]wə-’an-šê-hem.וְאַנְשֵׁיהֶֽם׃and their menNoun
Hebrew Texts
מלכים ב 25:23 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וַיִּשְׁמְעוּ֩ כָל־שָׂרֵ֨י הַחֲיָלִ֜ים הֵ֣מָּה וְהָאֲנָשִׁ֗ים כִּֽי־הִפְקִ֤יד מֶֽלֶךְ־בָּבֶל֙ אֶת־גְּדַלְיָ֔הוּ וַיָּבֹ֥אוּ אֶל־גְּדַלְיָ֖הוּ הַמִּצְפָּ֑ה וְיִשְׁמָעֵ֣אל בֶּן־נְתַנְיָ֡ה וְיֹוחָנָ֣ן בֶּן־קָ֠רֵחַ וּשְׂרָיָ֨ה בֶן־תַּנְחֻ֜מֶת הַנְּטֹפָתִ֗י וְיַֽאֲזַנְיָ֙הוּ֙ בֶּן־הַמַּ֣עֲכָתִ֔י הֵ֖מָּה וְאַנְשֵׁיהֶֽם׃

מלכים ב 25:23 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
וישמעו כל־שרי החילים המה והאנשים כי־הפקיד מלך־בבל את־גדליהו ויבאו אל־גדליהו המצפה וישמעאל בן־נתניה ויוחנן בן־קרח ושריה בן־תנחמת הנטפתי ויאזניהו בן־המעכתי המה ואנשיהם׃

Links
2 Kings 25:232 Kings 25:23 Text Analysis2 Kings 25:23 Interlinear2 Kings 25:23 Multilingual2 Kings 25:23 TSK2 Kings 25:23 Cross References2 Kings 25:23 Bible Hub2 Kings 25:23 Biblia Paralela2 Kings 25:23 Chinese Bible2 Kings 25:23 French Bible2 Kings 25:23 German Bible

Bible Hub
2 Kings 25:22
Top of Page
Top of Page