2 Kings 3:3
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
7535 [e]raqרַ֠קNeverthelessAdv
2403 [e]bə-ḥaṭ-ṭō-wṯבְּחַטֹּ֞אותto the sinsNoun
3379 [e]yā-rā-ḇə-‘āmיָרָבְעָ֧םof JeroboamNoun
1121 [e]ben-בֶּֽן־the sonNoun
5028 [e]nə-ḇāṭנְבָ֛טof NebatNoun
834 [e]’ă-šer-אֲשֶׁר־thatPrt
2398 [e]he-ḥĕ-ṭîהֶחֱטִ֥יאto sinVerb
853 [e]’eṯ-אֶת־ - Acc
3478 [e]yiś-rā-’êlיִשְׂרָאֵ֖לmade IsraelNoun
1692 [e]dā-ḇêq;דָּבֵ֑קhe cleavedVerb
3808 [e]lō-לֹא־notAdv
5493 [e]sārסָ֖רdo he departedVerb
4480 [e]mim-men-nāh.מִמֶּֽנָּה׃therefromPrep
  sס -  
Hebrew Texts
מלכים ב 3:3 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
רַ֠ק בְּחַטֹּ֞אות יָרָבְעָ֧ם בֶּֽן־נְבָ֛ט אֲשֶׁר־הֶחֱטִ֥יא אֶת־יִשְׂרָאֵ֖ל דָּבֵ֑ק לֹא־סָ֖ר מִמֶּֽנָּה׃ ס

מלכים ב 3:3 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
רק בחטאות ירבעם בן־נבט אשר־החטיא את־ישראל דבק לא־סר ממנה׃ ס

Links
2 Kings 3:32 Kings 3:3 Text Analysis2 Kings 3:3 Interlinear2 Kings 3:3 Multilingual2 Kings 3:3 TSK2 Kings 3:3 Cross References2 Kings 3:3 Bible Hub2 Kings 3:3 Biblia Paralela2 Kings 3:3 Chinese Bible2 Kings 3:3 French Bible2 Kings 3:3 German Bible

Bible Hub
2 Kings 3:2
Top of Page
Top of Page