2 Kings 4:16
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
559 [e]way-yō-mer,וַיֹּ֗אמֶרAnd he saidVerb
4150 [e]lam-mō-w-‘êḏלַמּוֹעֵ֤דseasonNoun
2088 [e]haz-zehהַזֶּה֙About thisPro
6256 [e]kā-‘êṯכָּעֵ֣תaccording to the timeNoun
2416 [e]ḥay-yāh,חַיָּ֔הof lifeAdj
  [’at-tî[אַתִּי -  
  ḵ]כ] -  
859 [e](’at(אַ֖תְּyouPro
  q)ק) -  
2263 [e]ḥō-ḇe-qeṯחֹבֶ֣קֶתshall embraceVerb
1121 [e]bên;בֵּ֑ןa sonNoun
559 [e]wat-tō-mer,וַתֹּ֗אמֶרAnd she saidVerb
408 [e]’al-אַל־notAdv
113 [e]’ă-ḏō-nîאֲדֹנִי֙my lordNoun
376 [e]’îšאִ֣ישׁ[you] manNoun
430 [e]hā-’ĕ-lō-hîm,הָאֱלֹהִ֔יםof GodNoun
408 [e]’al-אַל־do lieAdv
3576 [e]tə-ḵaz-zêḇתְּכַזֵּ֖ב.. .. ..Verb
8198 [e]bə-šip̄-ḥā-ṯe-ḵā.בְּשִׁפְחָתֶֽךָ׃to your maidservantNoun
Hebrew Texts
מלכים ב 4:16 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וַיֹּ֗אמֶר לַמֹּועֵ֤ד הַזֶּה֙ כָּעֵ֣ת חַיָּ֔ה [אַתִּי כ] (אַ֖תְּ ק) חֹבֶ֣קֶת בֵּ֑ן וַתֹּ֗אמֶר אַל־אֲדֹנִי֙ אִ֣ישׁ הָאֱלֹהִ֔ים אַל־תְּכַזֵּ֖ב בְּשִׁפְחָתֶֽךָ׃

מלכים ב 4:16 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ויאמר למועד הזה כעת חיה [אתי כ] (את ק) חבקת בן ותאמר אל־אדני איש האלהים אל־תכזב בשפחתך׃

Links
2 Kings 4:162 Kings 4:16 Text Analysis2 Kings 4:16 Interlinear2 Kings 4:16 Multilingual2 Kings 4:16 TSK2 Kings 4:16 Cross References2 Kings 4:16 Bible Hub2 Kings 4:16 Biblia Paralela2 Kings 4:16 Chinese Bible2 Kings 4:16 French Bible2 Kings 4:16 German Bible

Bible Hub
2 Kings 4:15
Top of Page
Top of Page