2 Kings 4:40
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
3332 [e]way-yiṣ-qūוַיִּֽצְק֥וּso they poured outVerb
376 [e]la-’ă-nā-šîmלַאֲנָשִׁ֖ים[you] for the menNoun
398 [e]le-’ĕ-ḵō-wl;לֶאֱכ֑וֹלto eatVerb
1961 [e]way-hîוַ֠יְהִיAnd it came to passVerb
398 [e]kə-’ā-ḵə-lāmכְּאָכְלָ֨םas they were eatingVerb
5138 [e]mê-han-nā-zîḏמֵהַנָּזִ֜ידof the stewNoun
1992 [e]wə-hêm-māhוְהֵ֣מָּהthat theyPro
6817 [e]ṣā-‘ā-qū,צָעָ֗קוּcried outVerb
559 [e]way-yō-mə-rūוַיֹּֽאמְרוּ֙and saidVerb
4194 [e]mā-weṯמָ֤וֶת[there is] deathNoun
5518 [e]bas-sîrבַּסִּיר֙in the potNoun
376 [e]’îšאִ֣ישׁO manNoun
430 [e]hā-’ĕ-lō-hîm,הָאֱלֹהִ֔יםof GodNoun
3808 [e]wə-lōוְלֹ֥אAnd notAdv
3201 [e]yā-ḵə-lūיָכְל֖וּdo they couldVerb
398 [e]le-’ĕ-ḵōl.לֶאֱכֹֽל׃to eatVerb
Hebrew Texts
מלכים ב 4:40 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וַיִּֽצְק֥וּ לַאֲנָשִׁ֖ים לֶאֱכֹ֑ול וַ֠יְהִי כְּאָכְלָ֨ם מֵהַנָּזִ֜יד וְהֵ֣מָּה צָעָ֗קוּ וַיֹּֽאמְרוּ֙ מָ֤וֶת בַּסִּיר֙ אִ֣ישׁ הָאֱלֹהִ֔ים וְלֹ֥א יָכְל֖וּ לֶאֱכֹֽל׃

מלכים ב 4:40 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ויצקו לאנשים לאכול ויהי כאכלם מהנזיד והמה צעקו ויאמרו מות בסיר איש האלהים ולא יכלו לאכל׃

Links
2 Kings 4:402 Kings 4:40 Text Analysis2 Kings 4:40 Interlinear2 Kings 4:40 Multilingual2 Kings 4:40 TSK2 Kings 4:40 Cross References2 Kings 4:40 Bible Hub2 Kings 4:40 Biblia Paralela2 Kings 4:40 Chinese Bible2 Kings 4:40 French Bible2 Kings 4:40 German Bible

Bible Hub
2 Kings 4:39
Top of Page
Top of Page