2 Kings 5:15
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
7725 [e]way-yā-šāḇוַיָּשָׁב֩And he returnedVerb
413 [e]’el-אֶל־untoPrep
376 [e]’îšאִ֨ישׁthe manNoun
430 [e]hā-’ĕ-lō-hîmהָאֱלֹהִ֜יםof GodNoun
1931 [e]ה֣וּאhePro
3605 [e]wə-ḵālוְכָֽל־and allNoun
4264 [e]ma-ḥă-nê-hū,מַחֲנֵ֗הוּhis companyNoun
935 [e]way-yā-ḇōוַיָּבֹא֮and cameVerb
5975 [e]way-ya-‘ă-mōḏוַיַּעֲמֹ֣דand stoodVerb
6440 [e]lə-p̄ā-nāwלְפָנָיו֒beforeNoun
559 [e]way-yō-mer,וַיֹּ֗אמֶרand he saidVerb
2009 [e]hin-nêh-הִנֵּה־BeholdPrt
4994 [e]נָ֤אnowInj
3045 [e]yā-ḏa‘-tîיָדַ֙עְתִּי֙I knowVerb
3588 [e]כִּ֣יthatConj
369 [e]’ênאֵ֤יןnotPrt
430 [e]’ĕ-lō-hîmאֱלֹהִים֙[there is] GodNoun
3605 [e]bə-ḵālבְּכָל־in allNoun
776 [e]hā-’ā-reṣ,הָאָ֔רֶץthe earthNoun
3588 [e]כִּ֖יforConj
518 [e]’im-אִם־.. .. ..Conj
3478 [e]bə-yiś-rā-’êl;בְּיִשְׂרָאֵ֑לin IsraelNoun
6258 [e]wə-‘at-tāhוְעַתָּ֛הnowAdv
3947 [e]qaḥ-קַח־takeVerb
4994 [e]נָ֥אI prayInj
1293 [e]ḇə-rā-ḵāhבְרָכָ֖הa blessingNoun
853 [e]mê-’êṯמֵאֵ֥ת - Acc
5650 [e]‘aḇ-de-ḵā.עַבְדֶּֽךָ׃your servantNoun
Hebrew Texts
מלכים ב 5:15 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וַיָּשָׁב֩ אֶל־אִ֨ישׁ הָאֱלֹהִ֜ים ה֣וּא וְכָֽל־מַחֲנֵ֗הוּ וַיָּבֹא֮ וַיַּעֲמֹ֣ד לְפָנָיו֒ וַיֹּ֗אמֶר הִנֵּה־נָ֤א יָדַ֙עְתִּי֙ כִּ֣י אֵ֤ין אֱלֹהִים֙ בְּכָל־הָאָ֔רֶץ כִּ֖י אִם־בְּיִשְׂרָאֵ֑ל וְעַתָּ֛ה קַח־נָ֥א בְרָכָ֖ה מֵאֵ֥ת עַבְדֶּֽךָ׃

מלכים ב 5:15 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
וישב אל־איש האלהים הוא וכל־מחנהו ויבא ויעמד לפניו ויאמר הנה־נא ידעתי כי אין אלהים בכל־הארץ כי אם־בישראל ועתה קח־נא ברכה מאת עבדך׃

Links
2 Kings 5:152 Kings 5:15 Text Analysis2 Kings 5:15 Interlinear2 Kings 5:15 Multilingual2 Kings 5:15 TSK2 Kings 5:15 Cross References2 Kings 5:15 Bible Hub2 Kings 5:15 Biblia Paralela2 Kings 5:15 Chinese Bible2 Kings 5:15 French Bible2 Kings 5:15 German Bible

Bible Hub
2 Kings 5:14
Top of Page
Top of Page