2 Kings 5:22
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
559 [e]way-yō-merוַיֹּ֣אמֶר ׀And he saidVerb
7965 [e]šā-lō-wm,שָׁל֗וֹם[is] All wellNoun
113 [e]’ă-ḏō-nîאֲדֹנִי֮My masterNoun
7971 [e]šə-lā-ḥa-nîשְׁלָחַ֣נִיhas sent meVerb
559 [e]lê-mōrלֵאמֹר֒sayingVerb
2009 [e]hin-nêhהִנֵּ֣הBeholdPrt
6258 [e]‘at-tāhעַתָּ֡הnowAdv
2088 [e]zehזֶ֠הjustPro
935 [e]bā-’ūבָּ֣אוּthere be comeVerb
413 [e]’ê-layאֵלַ֧יuntoPrep
8147 [e]šə-nê-שְׁנֵֽי־twoNoun
5288 [e]nə-‘ā-rîmנְעָרִ֛יםyoung menNoun
2022 [e]mê-harמֵהַ֥רto me from the hillNoun
669 [e]’ep̄-ra-yimאֶפְרַ֖יִםEphraimNoun
1121 [e]mib-bə-nêמִבְּנֵ֣יof the sonsNoun
5030 [e]han-nə-ḇî-’îm;הַנְּבִיאִ֑יםof the prophetsNoun
5414 [e]tə-nāh-תְּנָה־give themVerb
4994 [e]נָּ֤אI prayInj
  lā-hemלָהֶם֙toPrep
3603 [e]kik-kar-כִּכַּר־a talentNoun
3701 [e]ke-sep̄,כֶּ֔סֶףof silverNoun
8147 [e]ū-šə-têוּשְׁתֵּ֖יand twoNoun
2487 [e]ḥă-li-p̄ō-wṯחֲלִפ֥וֹתchangesNoun
899 [e]bə-ḡā-ḏîm.בְּגָדִֽים׃of clothesNoun
Hebrew Texts
מלכים ב 5:22 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וַיֹּ֣אמֶר ׀ שָׁלֹ֗ום אֲדֹנִי֮ שְׁלָחַ֣נִי לֵאמֹר֒ הִנֵּ֣ה עַתָּ֡ה זֶ֠ה בָּ֣אוּ אֵלַ֧י שְׁנֵֽי־נְעָרִ֛ים מֵהַ֥ר אֶפְרַ֖יִם מִבְּנֵ֣י הַנְּבִיאִ֑ים תְּנָה־נָּ֤א לָהֶם֙ כִּכַּר־כֶּ֔סֶף וּשְׁתֵּ֖י חֲלִפֹ֥ות בְּגָדִֽים׃

מלכים ב 5:22 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ויאמר ׀ שלום אדני שלחני לאמר הנה עתה זה באו אלי שני־נערים מהר אפרים מבני הנביאים תנה־נא להם ככר־כסף ושתי חלפות בגדים׃

Links
2 Kings 5:222 Kings 5:22 Text Analysis2 Kings 5:22 Interlinear2 Kings 5:22 Multilingual2 Kings 5:22 TSK2 Kings 5:22 Cross References2 Kings 5:22 Bible Hub2 Kings 5:22 Biblia Paralela2 Kings 5:22 Chinese Bible2 Kings 5:22 French Bible2 Kings 5:22 German Bible

Bible Hub
2 Kings 5:21
Top of Page
Top of Page