2 Kings 5:26
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
559 [e]way-yō-merוַיֹּ֤אמֶרand he saidVerb
413 [e]’ê-lāwאֵלָיו֙untoPrep
3808 [e]lō-לֹא־notAdv
3820 [e]lib-bîלִבִּ֣יDid not my heart himNoun
1980 [e]hā-laḵ,הָלַ֔ךְWentVerb
834 [e]ka-’ă-šerכַּאֲשֶׁ֧רwhenPrt
2015 [e]hā-p̄aḵ-הָֽפַךְ־turned againVerb
376 [e]’îšאִ֛ישׁ[with thee] the manNoun
5921 [e]mê-‘alמֵעַ֥לfromPrep
4818 [e]mer-kaḇ-tōwמֶרְכַּבְתּ֖וֹhis chariotNoun
7125 [e]liq-rā-ṯe-ḵā;לִקְרָאתֶ֑ךָto meetNoun
6256 [e]ha-‘êṯהַעֵ֞ת[Is it] thee? a timeNoun
3947 [e]lā-qa-ḥaṯלָקַ֤חַתto receiveVerb
853 [e]’eṯ-אֶת־ - Acc
3701 [e]hak-ke-sep̄הַכֶּ֙סֶף֙moneyNoun
3947 [e]wə-lā-qa-ḥaṯוְלָקַ֣חַתand to receiveVerb
899 [e]bə-ḡā-ḏîm,בְּגָדִ֔יםgarmentsNoun
2132 [e]wə-zê-ṯîmוְזֵיתִ֤יםand olive grovesNoun
3754 [e]ū-ḵə-rā-mîmוּכְרָמִים֙and vineyardsNoun
6629 [e]wə-ṣōnוְצֹ֣אןand sheepNoun
1241 [e]ū-ḇā-qār,וּבָקָ֔רand oxenNoun
5650 [e]wa-‘ă-ḇā-ḏîmוַעֲבָדִ֖יםand menservantsNoun
8198 [e]ū-šə-p̄ā-ḥō-wṯ.וּשְׁפָחֽוֹת׃and maidservantsNoun
Hebrew Texts
מלכים ב 5:26 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וַיֹּ֤אמֶר אֵלָיו֙ לֹא־לִבִּ֣י הָלַ֔ךְ כַּאֲשֶׁ֧ר הָֽפַךְ־אִ֛ישׁ מֵעַ֥ל מֶרְכַּבְתֹּ֖ו לִקְרָאתֶ֑ךָ הַעֵ֞ת לָקַ֤חַת אֶת־הַכֶּ֙סֶף֙ וְלָקַ֣חַת בְּגָדִ֔ים וְזֵיתִ֤ים וּכְרָמִים֙ וְצֹ֣אן וּבָקָ֔ר וַעֲבָדִ֖ים וּשְׁפָחֹֽות׃

מלכים ב 5:26 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ויאמר אליו לא־לבי הלך כאשר הפך־איש מעל מרכבתו לקראתך העת לקחת את־הכסף ולקחת בגדים וזיתים וכרמים וצאן ובקר ועבדים ושפחות׃

Links
2 Kings 5:262 Kings 5:26 Text Analysis2 Kings 5:26 Interlinear2 Kings 5:26 Multilingual2 Kings 5:26 TSK2 Kings 5:26 Cross References2 Kings 5:26 Bible Hub2 Kings 5:26 Biblia Paralela2 Kings 5:26 Chinese Bible2 Kings 5:26 French Bible2 Kings 5:26 German Bible

Bible Hub
2 Kings 5:25
Top of Page
Top of Page