2 Kings 6:28
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
559 [e]way-yō-mer-וַיֹּֽאמֶר־and saidVerb
  lāhלָ֥הּtoPrep
4428 [e]ham-me-leḵהַמֶּ֖לֶךְthe kingNoun
4100 [e]mah-מַה־WhatPro
  lāḵ;לָּ֑ךְtoPrep
559 [e]wat-tō-mer,וַתֹּ֗אמֶרails thee? And she answeredVerb
802 [e]hā-’iš-šāhהָאִשָּׁ֨הwomenNoun
2063 [e]haz-zōṯהַזֹּ֜אתThisPro
559 [e]’ā-mə-rāhאָמְרָ֣הsaidVerb
413 [e]’ê-lay,אֵלַ֗יunto mePrep
5414 [e]tə-nîתְּנִ֤יGiveVerb
853 [e]’eṯ-אֶת־ - Acc
1121 [e]bə-nêḵבְּנֵךְ֙your sonNoun
398 [e]wə-nō-ḵə-len-nūוְנֹאכְלֶ֣נּוּthat we may eat himVerb
3117 [e]hay-yō-wm,הַיּ֔וֹםtodayNoun
853 [e]wə-’eṯ-וְאֶת־andAcc
1121 [e]bə-nîבְּנִ֖יmy sonNoun
398 [e]nō-ḵalנֹאכַ֥לwe will eatVerb
4279 [e]mā-ḥār.מָחָֽר׃tomorrowNoun
Hebrew Texts
מלכים ב 6:28 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וַיֹּֽאמֶר־לָ֥הּ הַמֶּ֖לֶךְ מַה־לָּ֑ךְ וַתֹּ֗אמֶר הָאִשָּׁ֨ה הַזֹּ֜את אָמְרָ֣ה אֵלַ֗י תְּנִ֤י אֶת־בְּנֵךְ֙ וְנֹאכְלֶ֣נּוּ הַיֹּ֔ום וְאֶת־בְּנִ֖י נֹאכַ֥ל מָחָֽר׃

מלכים ב 6:28 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ויאמר־לה המלך מה־לך ותאמר האשה הזאת אמרה אלי תני את־בנך ונאכלנו היום ואת־בני נאכל מחר׃

Links
2 Kings 6:282 Kings 6:28 Text Analysis2 Kings 6:28 Interlinear2 Kings 6:28 Multilingual2 Kings 6:28 TSK2 Kings 6:28 Cross References2 Kings 6:28 Bible Hub2 Kings 6:28 Biblia Paralela2 Kings 6:28 Chinese Bible2 Kings 6:28 French Bible2 Kings 6:28 German Bible

Bible Hub
2 Kings 6:27
Top of Page
Top of Page