2 Kings 6:32
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
477 [e]we-’ĕ-lî-šā‘וֶאֱלִישָׁע֙But ElishaNoun
3427 [e]yō-šêḇיֹשֵׁ֣בsatVerb
1004 [e]bə-ḇê-ṯōw,בְּבֵית֔וֹin his houseNoun
2205 [e]wə-haz-zə-qê-nîmוְהַזְּקֵנִ֖יםand the eldersAdj
3427 [e]yō-šə-ḇîmיֹשְׁבִ֣יםsatVerb
854 [e]’it-tōw;אִתּ֑וֹwithPrep
7971 [e]way-yiš-laḥוַיִּשְׁלַ֨חand sentVerb
376 [e]’îšאִ֜ישׁa manNoun
6440 [e]mil-lə-p̄ā-nāw,מִלְּפָנָ֗יוfrom his presenceNoun
2962 [e]bə-ṭe-remבְּטֶ֣רֶםbut beforePrep
935 [e]yā-ḇōיָבֹא֩cameVerb
4397 [e]ham-mal-’āḵהַמַּלְאָ֨ךְthe messengerNoun
413 [e]’ê-lāwאֵלָ֜יוunto himPrep
1931 [e]wə-hūוְה֣וּא ׀hePro
559 [e]’ā-marאָמַ֣רsaidVerb
413 [e]’el-אֶל־untoPrep
2205 [e]haz-zə-qê-nîm,הַזְּקֵנִ֗יםthe eldersAdj
7200 [e]har-rə-’î-ṯemהַרְּאִיתֶם֙SeeVerb
3588 [e]kî-כִּֽי־howConj
7971 [e]šā-laḥשָׁלַ֞חhas sentVerb
1121 [e]ben-בֶּן־sonNoun
7523 [e]ham-raṣ-ṣê-aḥהַֽמְרַצֵּ֤חַof a murdererVerb
2088 [e]haz-zehהַזֶּה֙thisPro
5493 [e]lə-hā-sîrלְהָסִ֣ירto takeVerb
853 [e]’eṯ-אֶת־ - Acc
7218 [e]rō-šî,רֹאשִׁ֔יmy headNoun
7200 [e]rə-’ūרְא֣וּ ׀LookVerb
935 [e]kə-ḇōכְּבֹ֣אcomesVerb
4397 [e]ham-mal-’āḵ,הַמַּלְאָ֗ךְwhen the messengerNoun
5462 [e]siḡ-rūסִגְר֤וּshutVerb
1817 [e]had-de-leṯהַדֶּ֙לֶת֙the doorNoun
3905 [e]ū-lə-ḥaṣ-temוּלְחַצְתֶּ֤םand hold him fastVerb
853 [e]’ō-ṯōwאֹתוֹ֙ - Acc
1817 [e]bad-de-leṯ,בַּדֶּ֔לֶתat the doorNoun
3808 [e]hă-lō-w,הֲל֗וֹאnotAdv
6963 [e]qō-wlק֛וֹל[is] the soundNoun
7272 [e]raḡ-lêרַגְלֵ֥יfeetNoun
113 [e]’ă-ḏō-nāwאֲדֹנָ֖יוof his masterNoun
310 [e]’a-ḥă-rāw.אַחֲרָֽיו׃behindAdv
Hebrew Texts
מלכים ב 6:32 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וֶאֱלִישָׁע֙ יֹשֵׁ֣ב בְּבֵיתֹ֔ו וְהַזְּקֵנִ֖ים יֹשְׁבִ֣ים אִתֹּ֑ו וַיִּשְׁלַ֨ח אִ֜ישׁ מִלְּפָנָ֗יו בְּטֶ֣רֶם יָבֹא֩ הַמַּלְאָ֨ךְ אֵלָ֜יו וְה֣וּא ׀ אָמַ֣ר אֶל־הַזְּקֵנִ֗ים הַרְּאִיתֶם֙ כִּֽי־שָׁלַ֞ח בֶּן־הַֽמְרַצֵּ֤חַ הַזֶּה֙ לְהָסִ֣יר אֶת־רֹאשִׁ֔י רְא֣וּ ׀ כְּבֹ֣א הַמַּלְאָ֗ךְ סִגְר֤וּ הַדֶּ֙לֶת֙ וּלְחַצְתֶּ֤ם אֹתֹו֙ בַּדֶּ֔לֶת הֲלֹ֗וא קֹ֛ול רַגְלֵ֥י אֲדֹנָ֖יו אַחֲרָֽיו׃

מלכים ב 6:32 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ואלישע ישב בביתו והזקנים ישבים אתו וישלח איש מלפניו בטרם יבא המלאך אליו והוא ׀ אמר אל־הזקנים הראיתם כי־שלח בן־המרצח הזה להסיר את־ראשי ראו ׀ כבא המלאך סגרו הדלת ולחצתם אתו בדלת הלוא קול רגלי אדניו אחריו׃

Links
2 Kings 6:322 Kings 6:32 Text Analysis2 Kings 6:32 Interlinear2 Kings 6:32 Multilingual2 Kings 6:32 TSK2 Kings 6:32 Cross References2 Kings 6:32 Bible Hub2 Kings 6:32 Biblia Paralela2 Kings 6:32 Chinese Bible2 Kings 6:32 French Bible2 Kings 6:32 German Bible

Bible Hub
2 Kings 6:31
Top of Page
Top of Page