2 Kings 7:13
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
6030 [e]way-ya-‘anוַיַּעַן֩And answeredVerb
259 [e]’e-ḥāḏאֶחָ֨דoneAdj
5650 [e]mê-‘ă-ḇā-ḏāwמֵעֲבָדָ֜יוof his servantsNoun
559 [e]way-yō-mer,וַיֹּ֗אמֶרand saidVerb
3947 [e]wə-yiq-ḥū-וְיִקְחוּ־[some] Let takeVerb
4994 [e]נָ֞אI prayInj
2568 [e]ḥă-miš-šāhחֲמִשָּׁ֣הfiveNoun
4480 [e]min-מִן־of his servantsPrep
5483 [e]has-sū-sîmהַסּוּסִים֮the horsesNoun
7604 [e]han-niš-’ā-rîmהַֽנִּשְׁאָרִים֮that remainVerb
834 [e]’ă-šerאֲשֶׁ֣רthatPrt
7604 [e]niš-’ă-rū-נִשְׁאֲרוּ־are leftVerb
  ḇāhבָהּ֒inPrep
2009 [e]hin-nām,הִנָּ֗םbeholdPrt
3605 [e]kə-ḵāl-כְּכָל־they as allNoun
  [he-hā-mō-wn[הֶהָמֹון -  
  ḵ]כ] -  
1995 [e](hă-mō-wn(הֲמֹ֤וןthe multitudeNoun
  q)ק) -  
3478 [e]yiś-rā-’êlיִשְׂרָאֵל֙of IsraelNoun
834 [e]’ă-šerאֲשֶׁ֣רthatPrt
7604 [e]niš-’ă-rū-נִשְׁאֲרוּ־are leftVerb
  ḇāh,בָ֔הּinPrep
2005 [e]hin-nāmהִנָּ֕םlikeAdv
3605 [e]kə-ḵāl-כְּכָל־they even as all [are]Noun
1995 [e]hă-mō-wnהֲמ֥וֹןthe multitudeNoun
3478 [e]yiś-rā-’êlיִשְׂרָאֵ֖לof the IsraelitesNoun
834 [e]’ă-šer-אֲשֶׁר־thatPrt
8552 [e]tām-mū;תָּ֑מּוּare consumedVerb
7971 [e]wə-niš-lə-ḥāhוְנִשְׁלְחָ֖הand let us sendVerb
7200 [e]wə-nir-’eh.וְנִרְאֶֽה׃and seeVerb
Hebrew Texts
מלכים ב 7:13 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וַיַּעַן֩ אֶחָ֨ד מֵעֲבָדָ֜יו וַיֹּ֗אמֶר וְיִקְחוּ־נָ֞א חֲמִשָּׁ֣ה מִן־הַסּוּסִים֮ הַֽנִּשְׁאָרִים֮ אֲשֶׁ֣ר נִשְׁאֲרוּ־בָהּ֒ הִנָּ֗ם כְּכָל־ [הֶהָמֹון כ] (הֲמֹ֤ון ק) יִשְׂרָאֵל֙ אֲשֶׁ֣ר נִשְׁאֲרוּ־בָ֔הּ הִנָּ֕ם כְּכָל־הֲמֹ֥ון יִשְׂרָאֵ֖ל אֲשֶׁר־תָּ֑מּוּ וְנִשְׁלְחָ֖ה וְנִרְאֶֽה׃

מלכים ב 7:13 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ויען אחד מעבדיו ויאמר ויקחו־נא חמשה מן־הסוסים הנשארים אשר נשארו־בה הנם ככל־ [ההמון כ] (המון ק) ישראל אשר נשארו־בה הנם ככל־המון ישראל אשר־תמו ונשלחה ונראה׃

Links
2 Kings 7:132 Kings 7:13 Text Analysis2 Kings 7:13 Interlinear2 Kings 7:13 Multilingual2 Kings 7:13 TSK2 Kings 7:13 Cross References2 Kings 7:13 Bible Hub2 Kings 7:13 Biblia Paralela2 Kings 7:13 Chinese Bible2 Kings 7:13 French Bible2 Kings 7:13 German Bible

Bible Hub
2 Kings 7:12
Top of Page
Top of Page