2 Kings 7:19
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
6030 [e]way-ya-‘anוַיַּ֨עַןand answeredVerb
7991 [e]haš-šā-lîšהַשָּׁלִ֜ישׁlordNoun
853 [e]’eṯ-אֶת־ - Acc
376 [e]’îšאִ֣ישׁthe manNoun
430 [e]hā-’ĕ-lō-hîmהָאֱלֹהִים֮of GodNoun
559 [e]way-yō-marוַיֹּאמַר֒and saidVerb
2009 [e]wə-hin-nêhוְהִנֵּ֣הbeholdPrt
3068 [e]Yah-wehיְהוָ֗ה[if] the LORDNoun
6213 [e]‘ō-śehעֹשֶׂ֤הshould makeVerb
699 [e]’ă-rub-bō-wṯאֲרֻבּוֹת֙windowsNoun
8064 [e]baš-šā-ma-yim,בַּשָּׁמַ֔יִםin heavenNoun
1961 [e]hă-yih-yehהֲיִהְיֶ֖הbeVerb
1697 [e]kad-dā-ḇārכַּדָּבָ֣רa thingNoun
2088 [e]haz-zeh;הַזֶּ֑הmight suchPro
559 [e]way-yō-mer,וַיֹּ֗אמֶרand be? And he saidVerb
2005 [e]hin-nə-ḵāהִנְּךָ֤behold youAdv
7200 [e]rō-’ehרֹאֶה֙shall seeVerb
5869 [e]bə-‘ê-ne-ḵā,בְּעֵינֶ֔יךָit with your eyesNoun
8033 [e]ū-miš-šāmוּמִשָּׁ֖םthereofAdv
3808 [e]לֹ֥אnotAdv
398 [e]ṯō-ḵêl.תֹאכֵֽל׃do eatVerb
Hebrew Texts
מלכים ב 7:19 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וַיַּ֨עַן הַשָּׁלִ֜ישׁ אֶת־אִ֣ישׁ הָאֱלֹהִים֮ וַיֹּאמַר֒ וְהִנֵּ֣ה יְהוָ֗ה עֹשֶׂ֤ה אֲרֻבֹּות֙ בַּשָּׁמַ֔יִם הֲיִהְיֶ֖ה כַּדָּבָ֣ר הַזֶּ֑ה וַיֹּ֗אמֶר הִנְּךָ֤ רֹאֶה֙ בְּעֵינֶ֔יךָ וּמִשָּׁ֖ם לֹ֥א תֹאכֵֽל׃

מלכים ב 7:19 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ויען השליש את־איש האלהים ויאמר והנה יהוה עשה ארבות בשמים היהיה כדבר הזה ויאמר הנך ראה בעיניך ומשם לא תאכל׃

Links
2 Kings 7:192 Kings 7:19 Text Analysis2 Kings 7:19 Interlinear2 Kings 7:19 Multilingual2 Kings 7:19 TSK2 Kings 7:19 Cross References2 Kings 7:19 Bible Hub2 Kings 7:19 Biblia Paralela2 Kings 7:19 Chinese Bible2 Kings 7:19 French Bible2 Kings 7:19 German Bible

Bible Hub
2 Kings 7:18
Top of Page
Top of Page