2 Kings 7:4
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
518 [e]’im-אִם־IfConj
559 [e]’ā-mar-nūאָמַרְנוּ֩we sayVerb
935 [e]nā-ḇō-wנָב֨וֹאWe will enterVerb
5892 [e]hā-‘îrהָעִ֜ירinto the cityNoun
7458 [e]wə-hā-rā-‘āḇוְהָרָעָ֤בthen the famineNoun
5892 [e]bā-‘îrבָּעִיר֙[is] in the cityNoun
4191 [e]wā-maṯ-nūוָמַ֣תְנוּand we shall dieVerb
8033 [e]šām,שָׁ֔םthereAdv
518 [e]wə-’im-וְאִם־and ifConj
3427 [e]yā-šaḇ-nūיָשַׁ֥בְנוּwe sitVerb
6311 [e]p̄ōhפֹ֖הstill hereAdv
4191 [e]wā-mā-ṯə-nū;וָמָ֑תְנוּand we dieVerb
6258 [e]wə-‘at-tāh,וְעַתָּ֗הNowAdv
1980 [e]lə-ḵūלְכוּ֙therefore comeVerb
5307 [e]wə-nip-pə-lāhוְנִפְּלָה֙and let us fallVerb
413 [e]’el-אֶל־untoPrep
4264 [e]ma-ḥă-nêhמַחֲנֵ֣הthe campNoun
758 [e]’ă-rām,אֲרָ֔םof the SyriansNoun
518 [e]’im-אִם־IfConj
2421 [e]yə-ḥay-yu-nūיְחַיֻּ֣נוּthey save us aliveVerb
2421 [e]niḥ-yeh,נִֽחְיֶ֔הwe shall liveVerb
518 [e]wə-’im-וְאִם־and ifConj
4191 [e]yə-mî-ṯu-nūיְמִיתֻ֖נוּthey killVerb
4191 [e]wā-mā-ṯə-nū.וָמָֽתְנוּ׃we shall but dieVerb
Hebrew Texts
מלכים ב 7:4 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
אִם־אָמַרְנוּ֩ נָבֹ֨וא הָעִ֜יר וְהָרָעָ֤ב בָּעִיר֙ וָמַ֣תְנוּ שָׁ֔ם וְאִם־יָשַׁ֥בְנוּ פֹ֖ה וָמָ֑תְנוּ וְעַתָּ֗ה לְכוּ֙ וְנִפְּלָה֙ אֶל־מַחֲנֵ֣ה אֲרָ֔ם אִם־יְחַיֻּ֣נוּ נִֽחְיֶ֔ה וְאִם־יְמִיתֻ֖נוּ וָמָֽתְנוּ׃

מלכים ב 7:4 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
אם־אמרנו נבוא העיר והרעב בעיר ומתנו שם ואם־ישבנו פה ומתנו ועתה לכו ונפלה אל־מחנה ארם אם־יחינו נחיה ואם־ימיתנו ומתנו׃

Links
2 Kings 7:42 Kings 7:4 Text Analysis2 Kings 7:4 Interlinear2 Kings 7:4 Multilingual2 Kings 7:4 TSK2 Kings 7:4 Cross References2 Kings 7:4 Bible Hub2 Kings 7:4 Biblia Paralela2 Kings 7:4 Chinese Bible2 Kings 7:4 French Bible2 Kings 7:4 German Bible

Bible Hub
2 Kings 7:3
Top of Page
Top of Page