2 Kings 7:9
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
559 [e]way-yō-mə-rūוַיֹּאמְרוּ֩Then they saidVerb
376 [e]’îšאִ֨ישׁoneNoun
413 [e]’el-אֶל־untoPrep
7453 [e]rê-‘ê-hūרֵעֵ֜הוּanotherNoun
3808 [e]lō-לֹֽא־notAdv
3651 [e]ḵênכֵ֣ן ׀wellAdj
587 [e]’ă-naḥ-nūאֲנַ֣חְנוּWePro
6213 [e]‘ō-śîm,עֹשִׂ֗יםdoVerb
3117 [e]hay-yō-wmהַיּ֤וֹםdayNoun
2088 [e]haz-zehהַזֶּה֙ThisPro
3117 [e]yō-wm-יוֹם־[is] a dayNoun
1309 [e]bə-śō-rāhבְּשֹׂרָ֣הof good newsNoun
1931 [e]hū,ה֔וּאhePro
587 [e]wa-’ă-naḥ-nūוַאֲנַ֣חְנוּand wePro
2814 [e]maḥ-šîm,מַחְשִׁ֗יםhold our peaceVerb
2442 [e]wə-ḥik-kî-nūוְחִכִּ֛ינוּand if we stayVerb
5704 [e]‘aḏ-עַד־untilPrep
216 [e]’ō-wrא֥וֹרlightNoun
1242 [e]hab-bō-qerהַבֹּ֖קֶרthe morningNoun
4672 [e]ū-mə-ṣā-’ā-nūוּמְצָאָ֣נוּand will come onVerb
5771 [e]‘ā-wō-wn;עָו֑וֹןsome harmNoun
6258 [e]wə-‘at-tāhוְעַתָּה֙nowAdv
1980 [e]lə-ḵūלְכ֣וּtherefore comeVerb
935 [e]wə-nā-ḇō-’āh,וְנָבֹ֔אָהthat we may goVerb
5046 [e]wə-nag-gî-ḏāhוְנַגִּ֖ידָהand tellVerb
1004 [e]bêṯבֵּ֥יתhouseholdNoun
4428 [e]ham-me-leḵ.הַמֶּֽלֶךְ׃of the kingNoun
Hebrew Texts
מלכים ב 7:9 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וַיֹּאמְרוּ֩ אִ֨ישׁ אֶל־רֵעֵ֜הוּ לֹֽא־כֵ֣ן ׀ אֲנַ֣חְנוּ עֹשִׂ֗ים הַיֹּ֤ום הַזֶּה֙ יֹום־בְּשֹׂרָ֣ה ה֔וּא וַאֲנַ֣חְנוּ מַחְשִׁ֗ים וְחִכִּ֛ינוּ עַד־אֹ֥ור הַבֹּ֖קֶר וּמְצָאָ֣נוּ עָוֹ֑ון וְעַתָּה֙ לְכ֣וּ וְנָבֹ֔אָה וְנַגִּ֖ידָה בֵּ֥ית הַמֶּֽלֶךְ׃

מלכים ב 7:9 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ויאמרו איש אל־רעהו לא־כן ׀ אנחנו עשים היום הזה יום־בשרה הוא ואנחנו מחשים וחכינו עד־אור הבקר ומצאנו עוון ועתה לכו ונבאה ונגידה בית המלך׃

Links
2 Kings 7:92 Kings 7:9 Text Analysis2 Kings 7:9 Interlinear2 Kings 7:9 Multilingual2 Kings 7:9 TSK2 Kings 7:9 Cross References2 Kings 7:9 Bible Hub2 Kings 7:9 Biblia Paralela2 Kings 7:9 Chinese Bible2 Kings 7:9 French Bible2 Kings 7:9 German Bible

Bible Hub
2 Kings 7:8
Top of Page
Top of Page