2 Kings 8:12
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
559 [e]way-yō-merוַיֹּ֣אמֶרAnd saidVerb
2371 [e]ḥă-zā-’êl,חֲזָאֵ֔לHazaelNoun
4069 [e]mad-dū-a‘מַדּ֖וּעַWhyAdv
113 [e]’ă-ḏō-nîאֲדֹנִ֣יmy lordNoun
1058 [e]ḇō-ḵeh;בֹכֶ֑הweepsVerb
559 [e]way-yō-merוַיֹּ֡אמֶרAnd he answeredVerb
3588 [e]kî-כִּֽי־BecauseConj
3045 [e]yā-ḏa‘-tîיָדַ֡עְתִּיI knowVerb
853 [e]’êṯאֵ֣ת - Acc
834 [e]’ă-šer-אֲשֶׁר־thatPrt
6213 [e]ta-‘ă-śehתַּעֲשֶׂה֩you will doVerb
1121 [e]liḇ-nêלִבְנֵ֨יto the sonsNoun
3478 [e]yiś-rā-’êlיִשְׂרָאֵ֜לof IsraelNoun
7451 [e]rā-‘āh,רָעָ֗הevilAdj
4013 [e]miḇ-ṣə-rê-hemמִבְצְרֵיהֶ֞םtheir strongholdsNoun
7971 [e]tə-šal-laḥתְּשַׁלַּ֤חwill you setVerb
784 [e]bā-’êšבָּאֵשׁ֙on fireNoun
970 [e]ū-ḇa-ḥu-rê-hemוּבַחֻֽרֵיהֶם֙and their young menNoun
2719 [e]ba-ḥe-reḇבַּחֶ֣רֶבwith the swordNoun
2026 [e]ta-hă-rōḡ,תַּהֲרֹ֔גwill you slayVerb
5768 [e]wə-‘ō-lə-lê-hemוְעֹלְלֵיהֶ֣םand their childrenNoun
7376 [e]tə-raṭ-ṭêš,תְּרַטֵּ֔שׁwill dashVerb
2030 [e]wə-hā-rō-ṯê-hemוְהָרֹתֵיהֶ֖םand their women with childNoun
1234 [e]tə-ḇaq-qê-a‘.תְּבַקֵּֽעַ׃rip upVerb
Hebrew Texts
מלכים ב 8:12 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וַיֹּ֣אמֶר חֲזָאֵ֔ל מַדּ֖וּעַ אֲדֹנִ֣י בֹכֶ֑ה וַיֹּ֡אמֶר כִּֽי־יָדַ֡עְתִּי אֵ֣ת אֲשֶׁר־תַּעֲשֶׂה֩ לִבְנֵ֨י יִשְׂרָאֵ֜ל רָעָ֗ה מִבְצְרֵיהֶ֞ם תְּשַׁלַּ֤ח בָּאֵשׁ֙ וּבַחֻֽרֵיהֶם֙ בַּחֶ֣רֶב תַּהֲרֹ֔ג וְעֹלְלֵיהֶ֣ם תְּרַטֵּ֔שׁ וְהָרֹתֵיהֶ֖ם תְּבַקֵּֽעַ׃

מלכים ב 8:12 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ויאמר חזאל מדוע אדני בכה ויאמר כי־ידעתי את אשר־תעשה לבני ישראל רעה מבצריהם תשלח באש ובחריהם בחרב תהרג ועלליהם תרטש והרתיהם תבקע׃

Links
2 Kings 8:122 Kings 8:12 Text Analysis2 Kings 8:12 Interlinear2 Kings 8:12 Multilingual2 Kings 8:12 TSK2 Kings 8:12 Cross References2 Kings 8:12 Bible Hub2 Kings 8:12 Biblia Paralela2 Kings 8:12 Chinese Bible2 Kings 8:12 French Bible2 Kings 8:12 German Bible

Bible Hub
2 Kings 8:11
Top of Page
Top of Page