2 Kings 8:14
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
1980 [e]way-yê-leḵוַיֵּ֣לֶךְ ׀so he departedVerb
  mê-’êṯמֵאֵ֣תfromPrep
477 [e]’ĕ-lî-šā‘,אֱלִישָׁ֗עcameNoun
935 [e]way-yā-ḇōוַיָּבֹא֙and toVerb
  ’el-אֶל־ -  
113 [e]’ă-ḏō-nāw,אֲדֹנָ֔יוhis masterNoun
559 [e]way-yō-merוַיֹּ֣אמֶרand who saidVerb
  lōw,ל֔וֹto himPrep
4100 [e]māh-מָֽה־WhatPro
559 [e]’ā-marאָמַ֥רsaidVerb
  lə-ḵāלְךָ֖toPrep
477 [e]’ĕ-lî-šā‘;אֱלִישָׁ֑עElishaNoun
559 [e]way-yō-merוַיֹּ֕אמֶרand to thee? And he answeredVerb
559 [e]’ā-marאָ֥מַרHe toldVerb
  לִ֖יtoPrep
2421 [e]ḥā-yōhחָיֹ֥ה[that] me [that] you should surelyVerb
2421 [e]ṯiḥ-yeh.תִחְיֶֽה׃recoverVerb
Hebrew Texts
מלכים ב 8:14 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וַיֵּ֣לֶךְ ׀ מֵאֵ֣ת אֱלִישָׁ֗ע וַיָּבֹא֙ אֶל־אֲדֹנָ֔יו וַיֹּ֣אמֶר לֹ֔ו מָֽה־אָמַ֥ר לְךָ֖ אֱלִישָׁ֑ע וַיֹּ֕אמֶר אָ֥מַר לִ֖י חָיֹ֥ה תִחְיֶֽה׃

מלכים ב 8:14 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
וילך ׀ מאת אלישע ויבא אל־אדניו ויאמר לו מה־אמר לך אלישע ויאמר אמר לי חיה תחיה׃

Links
2 Kings 8:142 Kings 8:14 Text Analysis2 Kings 8:14 Interlinear2 Kings 8:14 Multilingual2 Kings 8:14 TSK2 Kings 8:14 Cross References2 Kings 8:14 Bible Hub2 Kings 8:14 Biblia Paralela2 Kings 8:14 Chinese Bible2 Kings 8:14 French Bible2 Kings 8:14 German Bible

Bible Hub
2 Kings 8:13
Top of Page
Top of Page