2 Kings 8:27
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
1980 [e]way-yê-leḵ,וַיֵּ֗לֶךְAnd he walkedVerb
1870 [e]bə-ḏe-reḵבְּדֶ֙רֶךְ֙in the wayNoun
1004 [e]bêṯבֵּ֣יתof the houseNoun
256 [e]’aḥ-’āḇ,אַחְאָ֔בof AhabNoun
6213 [e]way-ya-‘aśוַיַּ֧עַשׂand didVerb
7451 [e]hā-ra‘הָרַ֛עevilAdj
5869 [e]bə-‘ê-nêבְּעֵינֵ֥יin the sightNoun
3068 [e]Yah-wehיְהוָ֖הof the LORDNoun
1004 [e]kə-ḇêṯכְּבֵ֣ית[did] as the houseNoun
256 [e]’aḥ-’āḇ;אַחְאָ֑בof AhabNoun
3588 [e]כִּ֛יfor [was]Conj
2860 [e]ḥă-ṯanחֲתַ֥ןthe son-in-lawNoun
1004 [e]bêṯ-בֵּית־of the houseNoun
256 [e]’aḥ-’āḇאַחְאָ֖בof AhabNoun
1931 [e]hū.הֽוּא׃hePro
Hebrew Texts
מלכים ב 8:27 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וַיֵּ֗לֶךְ בְּדֶ֙רֶךְ֙ בֵּ֣ית אַחְאָ֔ב וַיַּ֧עַשׂ הָרַ֛ע בְּעֵינֵ֥י יְהוָ֖ה כְּבֵ֣ית אַחְאָ֑ב כִּ֛י חֲתַ֥ן בֵּית־אַחְאָ֖ב הֽוּא׃

מלכים ב 8:27 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
וילך בדרך בית אחאב ויעש הרע בעיני יהוה כבית אחאב כי חתן בית־אחאב הוא׃

Links
2 Kings 8:272 Kings 8:27 Text Analysis2 Kings 8:27 Interlinear2 Kings 8:27 Multilingual2 Kings 8:27 TSK2 Kings 8:27 Cross References2 Kings 8:27 Bible Hub2 Kings 8:27 Biblia Paralela2 Kings 8:27 Chinese Bible2 Kings 8:27 French Bible2 Kings 8:27 German Bible

Bible Hub
2 Kings 8:26
Top of Page
Top of Page